Σύμβαση Συντήρησης

Ημερομηνία Ενημέρωσης τελευταίας έκδοσης [1 Δεκεμβρίου 2022]
Ημερομηνία ισχύος: 1 Δεκεμβρίου 2022

Η Σύμβαση Συντήρησης (που θα καλείται “η παρούσα Σύμβαση”) έχει σκοπό να ορίσει σαφώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις,τόσο τις δικές σαόσο και της AISWEI B.V. (Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Netherlands, επικοινωνήστε μαζί μας στο [service.EMEA@solplanet.net]) όταν χρησιμοποιείτε το Solplanet Cloud για επιχειρήσεις (pro-cloud.solplanet.net), το Solplanet Cloud για τελικούς χρήστες, (cloud.solplanet.net) και την εφαρμογή μας για κινητά  “Solplanet”, ”Ai-charging”, ”isolar” (από κοινού αναφερόμενη ως “Λογισμικό”) παρεχόμενη από την AISWEI B.V. και άλλους συνεργάτες (από κοινού αναφερόμενοι ως “Συνεργάτες”) και υπηρεσίες (από κοινού αναφερόμενες ως “Υπηρεσίες”) παρεχόμενες από την AISWEI μέσω του Λογισμικού. Πριν δημιουργήσετε λογαριασμό για το Λογισμικό και τις Σχετικές Υπηρεσίες, ή πριν κάνετε είσοδο στο Λογισμικό για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό που σας παρέχει η AISWEI, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε πλήρως αυτή την Σύμβαση. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαβάσετε τους όρους που σημειώνονται με έντονα γράμματα και είναι  υπογραμμισμένοι ( που μπορεί να περιορίζουν τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά σας, ή να εξαιρούν την AISWEI από ευθύνη, εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου) προσεκτικά και να επιβεβαιώσετε ότι τους κατανοείτε πληρως και συμφωνείτε με αυτούς. Εάν τσεκάρετε το “ έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Σύμβαση Συντήρησης” και συνεχίσετε με το πλήκτρο “Εγγραφή” ή “Είσοδος” όταν εγγράφεστε ή εισέρχεστε σε λογαριασμό για το Λογισμικό και τις Σχετικές Υπηρεσίες για πρώτη φορά, θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε να αποδεχτείτε το περιεχόμενο αυτής της Σύμβασης και αυτή η Σύμβαση θα αποτελεί έγκυρο συμφωνητικό και θα εξακολουθεί να είναι νομικά δεσμευτικό τόσο για εσάς όσο και για Την AISWEI.

1. Αδεια Λογισμικού και παροχή Υπηρεσιών


1.1 Για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης, η AISWEI θα σας παρέχει μια προσωπική, μη-μεταβιβάσιμη. μη-αποκλειστική και ανακλητή άδεια εντός της έγκυρης ? (διάρκειας? κανονικής διάρκειας;) αυτής της σύμβασης, για να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό με σκοπό την λήψη των Σχετικών Υπηρεσιών (στο εξής θα αναφέρεται ως  “Περιορισμένη Άδεια Χρήσης Λογισμικού”)

1.2 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι Σχετικές Υπηρεσίες που σας παρέχονται από την AISWEI περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις εξής: (1) σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε απομακρυσμένα  τους σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας μέσω του Λογισμικού, (2) σας παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της AISWEI, (3) άλλες υπηρεσίες τις οποίες η AISWEI αποφασίζει κατά διαστήματα να παρέχει.

1.3 Η AISWEI διατηρεί πλήρως το δικαίωμα της απόδοσης? ερμηνείας? και των αποφάσεων σχετικά με τον τύπο,  το περιεχόμενο, τα πρότυπα, το χρόνο, τη μέθοδο, την τοποθεσία και άλλες παραμέτρους του Λογισμικού, της άδειας χρήσης του και των Σχετικών Υπηρεσιών. Η AISWEI διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει μονομερώς, να τροποποιεί ή να προσαρμόζει κατά διαστήματα οποιαδήποτε παράμετρο του Λογισμικού, των Σχετικών Υπηρεσιών, ή της Περιορισμένης Άδειας Χρήσης Λογισμικού, ή να να αποφασίζει, μονομερώς και κατά την απόλυτη  κρίση της, την αναστολή ή μόνιμη διακοπή της παροχής του Λογισμικού, των Σχετικών Υπηρεσιών, ή της  Περιορισμένης Άδεια Χρήσης Λογισμικού, ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, ή να τερματίζει κατά διαστήματα μονομερώς την παρούσα Σύμβαση ενημερώνοντας τους όρους της, είτε με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση προς εσάς, είτε με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο. Λαμβάνοντας υπόψη την ανεξάρτητη φύση της Σύμβασης, των Σχετικών Υπηρεσιών, και της Περιορισμένης Άδειας Χρήσης Λογισμικού, η AISWEI δεν δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε αντίκτυπο ή απώλεια που ενδεχομένως υποστείτε λόγω της ανωτέρω αλλαγής, τροποποίησης, προσαρμογής, αναστολής, μόνιμης διακοπής ή τερματισμού. Θα πρέπει να κατανοήσετε και να αποδεχτείτε πλήρως τους κινδύνους που συνοδεύουν οι παραπάνω  όροι, ειδάλλως δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό ή τις Σχετικές Υπηρεσίες. Εξαιρούνται οι ζημίες που προκλήθηκαν από πρόθεση ή βαριά αμέλεια της AISWEI.

2. Χρέωση

2.1 Προσωρινά, η AISWEI δεν θα σας χρεώνει για την παροχή της  Περιορισμένης Άδειας Χρήσης Λογισμικού και των Σχετικών Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η AISWEI δεν υποχρεούται να σας παρέχει λογαριασμούς, τιμολόγια ή βοήθεια στις φορολογικές σας δηλώσεις. Πλην όμως, η AISWEI έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την πολιτικη δωρεάν υπηρεσίας και να επιλέξει να προσφέρει την Περιορισμένη Άδεια Χρήσης Λογισμικού και τις Σχετικές Υπηρεσίες επί πληρωμή κατά διαστήματα, ενημερώνοντας αυτή τη Σύμβαση,είτε με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση προς εσάς, είτε με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο, και στην περίπτωση αυτή, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε οποιοδήποτε λογισμικό επί πληρωμή ή οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται από την AISWEI.

3. Κανόνες για τη Χρήση του Λογισμικού και Τερματισμός Λογαριασμού

3.1 Η χρήση του Λογισμικού και των Σχετικών Υπηρεσιών από εσάς, απαιτεί να προετοιμάσετε τις σχετικές τερματικές συσκευές μόνοι σας, και θα πρέπει να είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε σχετικό κόστος (όπως η χρεώσεις του ρεύματος και τα έξοδα δικτύου.) 

3.2 Θα πρέπει να προσέχετε τον λογαριασμό που δημιουργήσατε ή σας παραχωρήθηκε και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε ή σας παρείχε η AISWEI, και να αποφεύγετε την αποκάλυψή του σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Εάν δεν διαχειρίζεστε τον  λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασης σωστά, οποιαδήποτε απώλεια προκύπτει από την ακατάλληλη χρήση θα βαρύνει αποκλειστικά εσάς, και η AISWEI δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 

3.3 Εφόσον  σας το επιτρέπει η AISWEI, ή σκοπεύετε οι ίδιοι να μοιραστείτε πληροφορίες εντός του Λογισμικού με τρίτα μέρη, ή να εκχωρήσετε κάθε άδεια που έχετε στο Λογισμικό σε τρίτα μέρη, θα πρέπει πάντα να ενεργείτε με επιφύλαξη. Οποιαδήποτε απώλεια προερχόμενη από κοινή χρήση ή εκχώρησή σας, θα βαρύνει αποκλειστικά εσάς και η AISWEI δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 

3.4 Θα πρέπει να συμμορφώνεστε απόλυτα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που κατά διαστήματα εκδίδονται ή ενημερώνονται από την AISWEI.  Απαγορεύεται να μεταφορτώνετε παράνομες πληροφορίες παντός είδους στο Λογισμικό, ή να παραβιάζετε την πνευματική ιδιοκτησια τρίτων μερών ή άλλων έννομων δικαιωμάτων ή συμφερόντων μέσω του Λογισμικού. Σε περίπτωση παράβασης, οποιαδήποτε απώλεια προκύπτει από την παράβαση που έχετε διαπράξει σε αυτή την ενότητα θα βαρύνει εσάς, θα απαλλάξετε την AISWEI από κάθε ευθύνη και θα την καλύψετε απέναντι σε κάθε απαίτηση τρίτων μερών για απώλεια, ζημία ή έξοδο οποιασδήποτε φύσης σχετικής με αυτό. 

3.5 Για να σας επιτραπεί να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό και τις Σχετικές Υπηρεσίες, η AISWEI ενδέχεται να σας ζητήσει να της παρέχετε διάφορες πληροφορίες, και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. Εάν οι πληροφορίες σας είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς, οποιαδήποτε απώλεια προκύψει ως συνέπεια αυτού, θα βαρύνει αποκλειστικά εσάς και η AISWEI δεν θα φέρει καμία ευθύνη.  

3.6 Συμφωνείτε ρητά ότι η AISWEI μπορεί να σας επιδείξει διαφημίσεις για να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε γνωστοποιήσει σε σχέση με τη σύναψη της παρούσας σύμβασης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικά email από εμάς, ή εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον διαφημίσεις μέσω email από εμάς, μπορείτε να αρνηθείτε περαιτέρω λήψη email χωρίς πρόσθετα έξοδα εκτός των βασικών χρεώσεων της αποστολής email στο [service.EMEA@solplanet.net].

3.7 Εάν επιθυμείτε να αποσυρθείτε από την παρούσα Σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της σύναψής της, ή να τερματίσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση τερματισμού, στέλνοντάς μας ένα email στο [service.EMEA@solplanet.net]. Εφόσον η αίτησή σας συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και όλες τις συμβάσεις που έχετε συνάψει με την AISWEI, θα τερματίσουμε τον λογαριασμό σας εντός 48 ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης. Μετά τον τερματισμό του λογαριασμού σας, θα ανακαλέσουμε την Περιορισμένη Άδεια Χρήσης Λογισμικού, θα σταματήσουμε να σας παρέχουμε τις Σχετικές Υπηρεσίες και θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή θα τα καταστήσουμε ανώνυμα, σύμφωνα με το νόμο.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

4.1 Ως “Πνευματικά Δικαιώματα’ εννοούνται όλα τα άυλα δικαιώματα και συμφέροντα, που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων , εκείνα τα οποία εμφανίζονται ή εκφράζονται σε (1) οποιοδήποτε λογισμικό, ιδέα, σχέδιο, σύλληψη, μέθοδο, διαδικασία, τεχνική, συσκευή, εφεύρεση, ανακάλυψη ή βελτίωση, εμπορικό μυστικό και τεχνογνωσία, (2) Οποιαδήποτε εργασία συγγραφικής ιδιότητας, που συμπεριλαμβάνει κάθε πνευματικό δικαίωμα, βιομηχανικό σχέδιο ή ηθικό δικαίωμα, (3)οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή εφαρμογή αυτού,  εμπορική επωνυμία, σήμα υπηρεσίας, διακριτικά σημάτων, και συνδεδεμένη με αυτά υπεραξία, (4) κάθε άλλη κατοχυρωμένη τεχνολογία ή υλικό στο οποίο ενυπάρχουν παρόμοια δικαιώματα εξαιτίας ή σύμφωνα με οποιονδήποτε Νόμο ή Κανονισμό σε ισχύ, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και (5) άλλα δικαιώματα, που συμπεριλαμβάνουν το όνομα ιστοσελίδας, διεύθυνση URL και άλλες αναγνωριστικές πληροφορίες. 

4.2 Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του Λογισμικού και τα σχετικά με το Λογισμικό και τις Σχετικές Υπηρεσίες (που θα αναφέρονται ως “Σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα”) ανήκουν στην ΑISWEI. Ολα τα Σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα που η AISWEI σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε παρέχονται ως “status quo” και η AISWEI δεν δίνει κάποια ρητή ή εννοούμενη εγγύηση για τα Σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα (που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εγγύηση μη παραβίασης, την εγγύηση καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό,  και ούτω καθεξής.) Με εξαίρεση την Περιορισμένη Άδεια Χρήσης που παρέχεται στην παρούσα Σύμβαση, τίποτα άλλο σε αυτήν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σας έχει προσφέρει, αδειοδοτήσει, ή με κανένα άλλο τρόπο μεταφέρει σε εσάς οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον στα Σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα.  

4.3 Όλα τα υλικά (όπως αρχεία, αναφορές) δεδομένα, εργασίες, αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, παραδοτέα, καθώς και τα δικαιώματα και συμφέροντα αυτών (που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα πνευματικά δικαιώματα) που προκύπτουν από τη χρήση του Λογισμικού από εσάς, τις Σχετικές Υπηρεσίες και τα Σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα, ή προκύπτουν από τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης (τα “Παρεπόμενα Δικαιώματα”) θα ανήκουν και θα αποβαίνουν ανεπιφύλακτα προς όφελος της AISWEI, ασχέτως αν τέτοια χρήση ή απόδοση παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση ή όχι. H AISWEI διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να εφαρμόζει, εγγράφει, διατηρεί και επιβάλλει τα Παρεπόμενα Δικαιώματα. Για αυτό το σκοπό, θα πρέπει να παρέχετε την απαραίτητη βοήθεια στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, που συμπεριλαμάνουν μεταξύ άλλων την δωρεάν μεταφορά των Παρεπόμενων Δικαιωμάτων στην AISWEI.

4.4 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο μέσα στο πεδίο της Περιορισμένης Άδειας Χρήσης που παρέχεται από την παρούσα σύμβαση. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της AISWEI, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα Σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα, καθώς και τα Παρεπόμενα Δικαιώματα πέραν του προαναφερόμενου πεδίου με κανένα τρόπο. Συγκεκριμένα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα και τα Παρεπόμενα Δικαιώματα για σκοπούς πέραν αυτής της Σύμβασης. Δεν μπορείτε να προσφέρετε, αδειοδοτήσετε, παρέχετε για χρήση, μεταφέρετε, προκαλέσετε κώλυμα, εκχωρήσετε, καταστρέψετε ή καταπατήσετε με οποιοδήποτε τρόπο τα Σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα, καθώς και τα Παρεπόμενα Δικαιώματα.Χωρίς την ρητή συγκατάθεση της AISWEI, δεν μπορείτε να προβείτε, άμεσα ή έμμεσα, σε καμία από τις παρακάτω ενέργειες:

(1) Να κάνετε αντίστροφη μηχανική, αντίστροφη αποσυμπίληση ή αντίστροφη μεταγλώττιση του Λογισμικού, ή να προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(2) Να τροποποιήσετε, ενημερώσετε, αναβαθμίσετε, υποβαθμίσετε, παρέμβετε, καταστρέψετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αλλάξετε το λογισμικό συνολικά ή εν μέρει.
(3) Να αντιγράψετε και να μεταφράσετε το Λογισμικό (εκτός από τη μεταφόρτωση του λογισμικού για τους σκοπούς της Περιορισμένης Άδειας Χρήσης), ή να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό για δευτερεύουσες επεκτάσεις, ώστε να δημιουργήσετε παράγωγα. 
(4) Να προμηθεύσετε αντίγραφα ή παράγωγα του Λογισμικού σε τρίτα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο.
(5) Να διαγράψετε, να αλλάξετε ή να προσθέσετε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή σήμα ιδιοκτησίας στο Λογισμικό. 

4.5 H AISWEI έχει το δικάιωμα να επιθεωρήσει τη χρήση των Σχετικών Πνευματικών Δικαιωμάτων και των Παρεπόμενων Δικαιωμάτων, και σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης, να σας ζητήσει να επανορθώσετε άμεσα. 

4.6 H AiSWEI δεν θα φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης για το Λογισμικό και τα  Σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα καθώς και τα Παρεπόμενα Δικαιώματα. Θα πρέπει να απαλλάξετε την AISWEI από κάθε ευθύνη και θα την καλύψετε απέναντι σε κάθε αξίωση τρίτων μερών για απώλεια ζημία, έξοδο ή χρέωση σχετική με το Λογισμικό, τα Σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα και τα Παρεπόμενα Δικαιώματα, που προέκυψαν από αιτίες που οφείλονται σε εσάς. 

4.7 Εάν η AISWEI αποφασίσει να αναστείλει ή να διακόψει οριστικά την παροχή του Λογισμικού, των Σχετικών Υπηρεσιών, ή της Περιορισμένη Άδειας Χρήσης, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, έχει το δικαίωμα να σας ζητήσει να διαγράψετε ή να της μεταφέρετε κάθε έγγραφο, αρχείο, δεδομένο και άλλα υλικά που σχετίζονται με το Λογισμικό και τα Σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα και τα Παρεπόμενα Δικαιώματα. Η AISWEI έχει επίσης το δικαίωμα να προβεί στις παραπάνω ενέργειες διαγραφής ή μεταφοράς στις αποθηκευτικές ή τις τερματικές σας συσκευές με τεχνικά μέσα, και η παρούσα Σύμβαση θα θεωρηθεί ως η ρητή σας συναινεση και εξουσιοδότηση για αυτές.

5. Σχετικά Δεδομένα και Προσωπικές Πληροφορίες

5.1 Τα Σχετικά Δεδομένα και πληροφορίες πέραν των προσωπικών σας δεδομένων υπό την Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (αναφερόμενο ως “Σχετικά Δεδομένα”)  προερχόμενα από τη χρήση του Λογισμικού των Σχετικών Υπηρεσιών και των  Σχετικών Πνευματικών Δικαιωμάτων, και κάθε δικαίωμα και συμφέρον συναφές με τα Σχετικά Δεδομένα, αποτελεί τα Παρεπόμενα Δικαιώματα και θα πρέπει ανεπιφύλακτα και ελεύθερα να ανήκουν και να αποβαίνουν προς όφελος της AISWEI. Η AISWEI έχει το δικαίωμα να συλλέγει και  να χρησιμοποιεί, να αποθηκεύει, να μοιράζεται, να κοινοποιεί και με κάθε άλλο τρόπο να επεξεργάζεται για εμπορικούς και μη σκοπούς και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα Σχετικά Δεδομένα με τρόπο που κρίνει ότι αρμόζει. 

5.2 H AISWEI παίρνει στα  σοβαρά την προστασία δεδομένων. Σχετικά με τον τρόπο που η AISWEI θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Διακήρυξη Προστασίας Δεδομένων, δείτε στο [https://oss-germany.aisweicloud.com/app_resouce/protect.html?language=en].

6. Αποποίηση Ευθυνών

6.1 Λόγω των περιορισμών της τεχνολογίας, της εξάρτησης από δίκτυα και άλλες υποδομές, βλάβες της τερματικής σας συσκευής, πιθανές εξωτερικές κακόβουλες ενέργειες, ελαττώματα στις υπηρεσίες τρίτων μερών, ενέργειες της κυβέρνησης, γεγονότα ανωτέρας βίας, ενδεχόμενη παραβίαση της παρούσας Σύμβασης από μέρους σας και άλλων παραγόντων, η AISWEI ενδέχεται να μην διασφαλίσει πλήρως την αυθεντικότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων δεδομένων και πληροφοριών. Θα πρέπει να κατανοήσετε πλήρως αυτό το ρίσκο και να επιτρέψετε στην AISWEI να εξαιρείται από κάθε ευθύνη που προκύπτει από σφάλματα, ανακρίβειες, καθυστερήσεις, κοινοποίηση ή απώλεια των παρεχόμενων δεδομένων και πληροφοριών, εκτός αν συμφωνεί  η AISWEI ή απαιτείται από το νόμο. 

6.2 Εφόσον το Λογισμικό και οι Σχετικές Υπηρεσίες παρέχονται από την AISWEI χωρίς χρέωση, η AISWEI δεν προσφέρει καμία ρητή ή εννοούμενη εγγύηση για καμία παράμετρο του Λογισμικού και των Σχετικών Υπηρεσιών. Η AISWEI προσπαθεί να εξασφαλίσει την σταθερή, βιώσιμη και  αποτελεσματική χρήση του Λογισμικού και των Σχετικών Υπηρεσιών, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη σταθερότητα, βιωσιμότητα και τελειότητα, ούτε την επιτυχία συγκεκριμένων στόχων του Λογισμικού και των Σχετικών Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι η AISWEI θα πρέπει να  εξαιρείται από όλες ανεξαιρέτως τις ευθύνες που προκύπτουν από τα ανωτέρω.  

6.3 Εάν η AISWEI υποστεί απώλεια εξαιτίας της αθέτησης της Σύμβασης από πλευράς σας, ή της παραβίασης των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της, δικαιούται να σας ζητήσει αποζημίωση και να χρησιμοποιήσει κάθε άλλο διαθέσιμο ένδικο μέσο. Η ανωτέρω “απώλεια” περιλαμβάνει ειδικά (μεταξύ άλλων) αμοιβές δικηγόρων,  δικαστικά έξοδα, έξοδα διαιτησίας, αμοιβές συμβολαιογράφων και άλλα σχετικά έξοδα που που προκύπτουν από την διεκδίκηση αποζημίωσης και άλλων ένδικων μέσων από την  AISWEI.

7. Διάφορα

7.1 Τα δικαιώματα που αποκτάτε μέσω των όρων της παρούσαν Σύμβασης δεν μεταφέρονται. 

7.2 Η μορφοποίηση, αποτελεσματικότητα, ερμηνεία, εφαρμογή, δικαιοδοσία και επίλυση διαφορών  της παρούσας Σύμβασης θα υπόκειται στο Γερμανικό Δίκαιο. Εάν είστε έμπορος, και εφόσον υπάρχει διένεξη μεταξύ υμών και της AISWEI στην παρούσα Σύμβαση, έχετε αμφότεροι το δικαίωμα να καταθέσετε αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο που βρίσκεται στην έδρα της AISWEI.

7.3 Η ASWEI διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή να τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση κατά διαστήματα. H AISWEI θα σας αποστέλλει ειδοποιήσεις για τις αλλαγές, όπως email, επιστολές, τηλεφωνικές ειδοποιήσεις, δημόσιες ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις εντός του Λογισμικού. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους της παρούσας Σύμβασης αφού λάβετε την ειδοποίηση αλλαγής, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την AISWEI γραπτώς και να σταματήσετε τη χρήση του Λογισμικού και των Σχετικών Υπηρεσιών, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί τις τροποποιήσεις που πραγματοποίησε η AISWEI στους σχετικούς όρους της παρούσας Σύμβασης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τις Σχετικές Υπηρεσίες, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί τις τροποποιήσεις που πραγματοποίησε η AISWEI στους σχετικούς όρους της παρούσας Σύμβασης.

7.4 Εάν έχετε απορίες, συμβουλές ή προτάσεις για την παρούσα Σύμβαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AISWEI στέλνοντας ένα email στο [service.EMEA@solplanet.net].