ข้อตกลงการให้บริการ

Update Date of the Latest Version [December 1, 2022]
Effective Date: [December 1, 2022]

ข้อตกลงบริการนี้ (เรียกว่า “ข้อตกลงนี้”) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณและ AISWEI B.V. (Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Netherlands ติดต่อเราได้ที่ [service.EMEA@solplanet net]) เมื่อคุณใช้ Solplanet Cloud สำหรับองค์กร (pro-cloud.solplanet.net), Solplanet Cloud สำหรับผู้ใช้งาน (cloud.solplanet.net) และแอปพลิเคชันมือถือของเรา “Solplanet”, ”Ai-charging”, ”isolar” (เรียกรวมกันว่า เรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) ให้บริการโดย AISWEI B.V. และบริษัทในเครืออื่น ๆ (รวมเรียกว่า “AISWEI”) และบริการ (“บริการที่เกี่ยวข้อง”) ที่ AISWEI จัดหาให้ผ่านซอฟต์แวร์ ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนบัญชีสำหรับซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้อง หรือก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้ซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรกโดยใช้บัญชีที่ AISWEI มอบให้คุณ โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะต้องอ่านข้อกำหนดที่มีเครื่องหมายตัวหนา/ตัวหนาและขีดเส้นใต้ (ซึ่งอาจจำกัดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของคุณ หรืออาจยกเว้นหรือลดความรับผิดของ AISWEI) อย่างรอบคอบ และยืนยันว่าคุณเข้าใจและเห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้อย่างครบถ้วน หากคุณทำเครื่องหมายที่ “ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงในการให้บริการ” และยังคงคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” หรือ “ลงชื่อเข้าใช้” เมื่อคุณลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีสำหรับซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก จะถือว่าคุณตกลงที่จะยอมรับเนื้อหาของข้อตกลงนี้ และข้อตกลงนี้จะถือเป็นสัญญาที่ถูกต้องซึ่งยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายกับคุณและ AISWEI

1. ใบอนุญาตซอฟต์แวร์และการให้บริการ


1.1 เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ AISWEI จะให้สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคล ไม่สามารถถ่ายโอน ไม่ผูกขาด ไม่ถาวร และเพิกถอนได้ภายในระยะเวลาที่ถูกต้องของข้อตกลงนี้ เพื่อให้คุณใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับ บริการที่เกี่ยวข้อง (เรียกว่า “ใบอนุญาตซอฟต์แวร์แบบจำกัด”)

1.2 สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ บริการที่เกี่ยวข้องที่ AISWEI จัดให้คุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (1) อนุญาตให้คุณตรวจสอบสถานีพลังงานเก็บพลังงานจากระยะไกลผ่านซอฟต์แวร์; (2) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ AISWEI (3) บริการอื่นๆ ที่ AISWEI ตัดสินใจให้บริการเป็นครั้งคราว

1.3 AISWEI มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการตีความและตัดสินใจเกี่ยวกับประเภท เนื้อหา มาตรฐาน เวลา วิธีการ สถานที่ และแง่มุมอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ ใบอนุญาต และบริการที่เกี่ยวข้อง AISWEI มีสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับลักษณะใด ๆ ของซอฟต์แวร์ บริการที่เกี่ยวข้อง หรือสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์แบบจำกัดเป็นครั้งคราว หรือตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการระงับหรือหยุดให้บริการซอฟต์แวร์ บริการที่เกี่ยวข้องอย่างถาวร หรือสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบจำกัดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงเป็นครั้งคราว หรือยุติข้อตกลงนี้เพียงฝ่ายเดียวเป็นครั้งคราวโดยการปรับปรุงข้อตกลงนี้หรือโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าถึงคุณหรือโดยวิธีการอื่นที่กฎหมายอนุญาต โดยพิจารณาจากลักษณะที่เสรีของซอฟต์แวร์ บริการที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตซอฟต์แวร์แบบจำกัด AISWEI จะไม่รับผิดในรูปแบบใดๆ ต่อผลกระทบหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณจากการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ระงับ หยุดถาวร หรือ การเลิกจ้าง คุณต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้และยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับคุณตามข้อกำหนดข้างต้น มิฉะนั้น คุณจะต้องไม่ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดจาก AISWEI โดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

2. ค่าธรรมเนียม

2.1 AISWEI จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากคุณเป็นการชั่วคราวสำหรับการให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบจำกัดและบริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณ ดังนั้น AISWEI จึงไม่มีหน้าที่ในการออกบิล ใบแจ้งหนี้ หรือความช่วยเหลือใดๆ ในการสำแดงภาษี อย่างไรก็ตาม AISWEI มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกนโยบายการให้บริการฟรีและเปลี่ยนแปลงการเสนอสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบจำกัดและบริการที่เกี่ยวข้องแบบชำระเงินเป็นครั้งคราวโดยการอัปเดตข้อตกลงนี้หรือโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการอื่นที่กฎหมายอนุญาต และในกรณีนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้ซอฟต์แวร์แบบชำระเงินหรือบริการแบบชำระเงินที่ AISWEI จัดหาให้

3. กฎสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์และการยุติบัญชี

3.1 การใช้ซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้องของคุณกำหนดให้คุณต้องเตรียมอุปกรณ์ปลายทางที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เช่น ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายเครือข่าย)

3.2 คุณต้องเก็บรักษาบัญชีที่คุณสร้างหรือจัดสรรให้คุณอย่างถูกต้องและรหัสผ่านที่คุณตั้งหรือกำหนดโดย AISWEI และหลีกเลี่ยงการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หากคุณไม่สามารถจัดการข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านได้อย่างเหมาะสม ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียว และ AISWEI จะไม่รับผิดใดๆ

3.3 หาก AISWEI อนุญาตหรือคุณตั้งใจที่จะแบ่งปันข้อมูลใดๆ ในซอฟต์แวร์กับบุคคลที่สาม หรือมอบหมายการอนุญาตใดๆ ที่คุณมีในซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลที่สาม คุณจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเสมอ ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการแบ่งปันหรือการมอบหมายของคุณจะเป็นภาระของคุณแต่เพียงผู้เดียว และ AISWEI จะไม่รับผิดใดๆ

3.4 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนข้อกำหนดที่ออกหรืออัปเดตโดย AISWEI เป็นครั้งคราว คุณต้องไม่อัปโหลดข้อมูลที่ผิดกฎหมายในรูปแบบใดๆ ในซอฟต์แวร์ และคุณจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือสิทธิ์หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ผ่านซอฟต์แวร์ ในกรณีของการละเมิดใด ๆ ความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดส่วนย่อยนี้จะเป็นของคุณ และคุณจะไม่ได้รับอันตรายและชดใช้ค่าเสียหายแก่ AISWEI จากการเรียกร้องทั้งหมดที่ทำโดยบุคคลที่สามสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง

3.5 เพื่อให้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์และรับบริการที่เกี่ยวข้อง AISWEI อาจกำหนดให้คุณให้ข้อมูลประเภทต่างๆ และคุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน หากข้อมูลที่คุณให้ไว้ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียว และ AISWEI จะไม่รับผิดใดๆ

3.6 คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่า AISWEI อาจนำเสนอโฆษณาแก่คุณเพื่อทำการตลาดและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ AISWEI โดยส่งอีเมลการตลาดไปยังที่อยู่อีเมลของคุณที่คุณส่งถึงเราโดยเกี่ยวข้องกับการสรุปข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลโฆษณาจากเรา หรือหากในอนาคตคุณไม่ต้องการรับอีเมลโฆษณาจากเราอีกต่อไป คุณสามารถคัดค้านการรับอีเมลเพิ่มเติมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ อัตราพื้นฐานของการแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลไปที่ [service.EMEA@solplanet.net]

3.7 หากคุณต้องการถอนตัวจากข้อตกลงนี้ภายใน 14 วันนับจากวันที่สรุปข้อตกลงนี้หรือยุติบัญชีของคุณ คุณสามารถส่งคำขอยุติให้เราได้โดยส่งอีเมลไปที่ [service.EMEA@solplanet.net] ตราบใดที่คำขอยุติของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้และข้อตกลงทุกประเภทระหว่างคุณกับ AISWEI เราจะยุติบัญชีของคุณภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับการแจ้งนั้น หลังจากที่บัญชีของคุณถูกยุติ เราจะเพิกถอนใบอนุญาตซอฟต์แวร์แบบจำกัดที่มอบให้กับคุณ หยุดให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณ และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้เป็นนิรนามตามกฎหมาย

4. กรรมสิทธิ์

4.1 “สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์และผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักฐานที่แสดงหรือรวมอยู่ใน (1) ซอฟต์แวร์ แนวคิด การออกแบบ แนวความคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิค เครื่องมือ การประดิษฐ์ การค้นพบ หรือการปรับปรุง รวมถึงสิทธิบัตร คำขอรับสิทธิบัตร ความลับทางการค้าและความรู้ (2) งานสร้างสรรค์ใดๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ การออกแบบทางอุตสาหกรรม หรือสิทธิทางศีลธรรม; (3) เครื่องหมายการค้าใด ๆ หรือแอปพลิเคชันใด ๆ สำหรับชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และค่าความนิยมที่เกี่ยวข้อง (4) เทคโนโลยีหรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นใดซึ่งสิทธิ์ที่คล้ายกันมีอยู่โดยอาศัยอำนาจหรือตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ในสถานที่ใด ๆ ของโลก และ (5) สิทธิ์อื่นๆ รวมถึงชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ต, URL และข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ

4.2 สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของซอฟต์แวร์และที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้อง (เรียกว่า “สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง”) เป็นของ AISWEI สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องที่ AISWEI อนุญาตให้คุณใช้นั้นมีอยู่ทั้งหมดในลักษณะ “สถานะที่เป็นอยู่” และ AISWEI ไม่ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันสำหรับการไม่ละเมิด การรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และอื่นๆ) ยกเว้นสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบจำกัดที่ระบุในข้อตกลงนี้ ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่จะถือว่าได้อนุญาต อนุญาต หรือโอนสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆ ในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ

4.3 เนื้อหาทั้งหมด (เช่น บันทึก รายงาน) ข้อมูล ผลงาน การอัปเกรด การปรับปรุง สิ่งที่ส่งมอบ และสิทธิ์และผลประโยชน์ในนั้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ บริการที่เกี่ยวข้อง และความเกี่ยวข้องของคุณ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ (“สิทธิ์อนุพันธ์”) จะเป็นของและอยู่ในผลประโยชน์ของ AISWEI อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าการใช้งานหรือประสิทธิภาพดังกล่าวจะละเมิดข้อตกลงนี้หรือไม่ก็ตาม AISWEI มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการสมัคร ลงทะเบียน รักษา และบังคับใช้สิทธิ์อนุพันธ์ เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณจะต้องให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโอนสิทธิ์อนุพันธ์ให้กับ AISWEI โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4.4 คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้เฉพาะภายในขอบเขตของสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบจำกัดที่ให้ไว้ในข้อตกลงนี้ หากไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก AISWEI คุณจะไม่ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องและสิทธิ์อนุพันธ์นอกเหนือไปจากขอบเขตข้างต้นไม่ว่าในลักษณะใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องไม่ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากข้อตกลงนี้ คุณจะต้องไม่ให้อนุญาต อนุญาตให้ใช้ ถ่ายโอน สร้างภาระผูกพัน กำจัด ทำลาย หรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก AISWEI คุณจะไม่ดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม:

(1) Reverse engineer, reverse compile,หรือแยกส่วนซอฟต์แวร์ หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดในลักษณะอื่น
(2) แก้ไข ปรับปรุง อัปเกรด ดาวน์เกรด รบกวน ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน
(3) คัดลอกและแปลซอฟต์แวร์ (ยกเว้นการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ของใบอนุญาตซอฟต์แวร์แบบจำกัด) หรือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนารองเพื่อสร้างอนุพันธ์ใดๆ
(4) ให้สำเนาหรืออนุพันธ์ของซอฟต์แวร์แก่บุคคลที่สามในลักษณะใดๆ
(5) ลบ เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มประกาศหรือเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์

4.5 AISWEI มีสิทธิ์ตรวจสอบการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องของคุณ และในกรณีที่มีการใช้งานที่ไม่เหมาะสม จะขอให้คุณแก้ไขทันที

4.6 AISWEI จะไม่รับผิดใด ๆ สำหรับการชดเชยซอฟต์แวร์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องและสิทธิ์อนุพันธ์ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง AISWEI จากการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องและสิทธิ์อนุพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่เป็นของคุณ

4.7 หาก AISWEI ตัดสินใจที่จะระงับหรือหยุดให้บริการซอฟต์แวร์ บริการที่เกี่ยวข้อง หรือสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบจำกัดอย่างถาวร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์อย่างถาวร AISWEI มีสิทธิ์ที่จะขอให้คุณลบหรือโอนเอกสาร ไฟล์ ข้อมูล และอื่นๆ ไปยัง AISWEI เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องและสิทธิ์อนุพันธ์ AISWEI มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการลบหรือถ่ายโอนข้อมูลในอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรืออุปกรณ์ปลายทางของคุณโดยตรงผ่านมาตรการทางเทคนิค และข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นการยินยอมและการอนุญาตโดยชัดแจ้งของคุณสำหรับการกระทำเหล่านั้น

5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 ข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของยุโรป GDPR (เรียกว่า “ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง”) ที่สร้างขึ้นโดยการใช้ซอฟต์แวร์ บริการที่เกี่ยวข้อง และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และสิทธิ์ใดๆ และ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นสิทธิอนุพันธ์และจะเป็นของ AISWEI อย่างไม่มีเงื่อนไขและอิสระ AISWEI มีสิทธิ์ที่จะรวบรวมและใช้งาน จัดเก็บ แบ่งปัน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เห็นสมควรโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์

5.2 AISWEI ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง เกี่ยวกับวิธีที่ AISWEI จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูประกาศการคุ้มครองข้อมูลของเรา ดูได้ที่ [https://oss-germany.aisweicloud.com/app_resouce/protect.html?language=th]

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

6.1 เนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยี การพึ่งพาเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ความล้มเหลวของอุปกรณ์เทอร์มินัลของคุณ การโจมตีที่เป็นอันตรายจากภายนอกที่อาจเกิดขึ้น ความบกพร่องของบริการของบุคคลที่สาม การดำเนินการของรัฐบาล เหตุสุดวิสัย การละเมิดข้อตกลงนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้ และ ปัจจัยอื่นๆ AISWEI อาจไม่รับรองความถูกต้อง ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ทันเวลา และความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลที่ให้ไว้อย่างเต็มที่ คุณต้องเข้าใจความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถ่องแท้และอนุญาตให้ AISWEI ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิดใดๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง การละเว้น ความล่าช้า การเปิดเผยหรือการสูญหายของข้อมูลและข้อมูลที่ให้ไว้ เว้นแต่ AISWEI จะตกลงเป็นอย่างอื่นหรือกฎหมายกำหนดไว้

6.2 เนื่องจาก AISWEI จัดหาซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้องให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย AISWEI จึงไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายสำหรับลักษณะใดๆ ของซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้อง AISWEI พยายามอย่างดีที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ แต่ AISWEI ไม่สามารถรับประกันความเสถียร ความยั่งยืน ความไร้ที่ติ การบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่ คุณตกลงว่า AISWEI จะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว

6.3 หากเกิดความสูญเสียใดๆ ขึ้นกับ AISWEI เนื่องจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือการละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ AISWEI AISWEI มีสิทธิ์ร้องขอค่าชดเชยและการเยียวยาอื่นๆ ตามกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมด “การสูญเสีย” ข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการ ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นโดย AISWEI เพื่อขอการชดเชยหรือการเยียวยาอื่น ๆ

7. เบ็ดเตล็ด

7.1 สิทธิ์ของคุณที่ได้รับตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้

7.2 การกำหนด ประสิทธิผล การตีความ การนำไปใช้ เขตอำนาจศาล และการระงับข้อพิพาทของข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี ในกรณีที่คุณเป็นผู้ค้า หากมีข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณกับ AISWEI ภายใต้ข้อตกลงนี้ AISWEI และคุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจ ณ ภูมิลำเนาของ AISWEI

7.3 AISWEI ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว AISWEI จะส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงถึงคุณด้วยวิธีต่างๆ เช่น อีเมล จดหมาย การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ การประกาศสาธารณะ หรือการแจ้งเตือนภายในซอฟต์แวร์ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมของข้อตกลงนี้หลังจากได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง คุณต้องแจ้ง AISWEI เป็นลายลักษณ์อักษรทันที และหยุดการใช้ซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น จะถือว่าคุณได้ยอมรับการแก้ไข AISWEI ทำตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงนี้ โปรดทราบว่าหากคุณใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการที่เกี่ยวข้องต่อไปหลังจากได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าคุณได้ยอมรับการแก้ไขที่ AISWEI ทำกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงนี้

7.4 หากคุณมีข้อสงสัย คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ คุณสามารถติดต่อ AISWEI โดยส่งอีเมลไปที่ [service.EMEA@solplanet.net]