Umowa o świadczenie usług

Data aktualizacji najnowszej wersji [1 grudnia 2022 r.]
Data wejścia w życie: [1 grudnia 2022 r.]

Niniejsza Umowa o świadczenie usług (zwana dalej „Umową”) ma na celu określenie praw i obowiązków użytkownika i firmy AISWEI B.V. (Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Holandia, kontakt pod adresem [service.EMEA@solplanet.net]) podczas korzystania z Solplanet Cloud dla przedsiębiorstw (pro-cloud.solplanet.net), Solplanet Cloud dla użytkowników końcowych (cloud.solplanet.net) oraz naszej aplikacji mobilnej „Solplanet” , „Ai-charging”, „isolar” (łącznie zwanych „Oprogramowaniem”) dostarczanych przez AISWEI B.V. i inne podmioty powiązane (łącznie zwanych „AISWEI”) oraz usług (zwanych „Stosownymi usługami”) świadczonych przez AISWEI za pośrednictwem Oprogramowania. Przed założeniem konta w Oprogramowaniu i Stosownych usługach lub przed pierwszym zalogowaniem się w Oprogramowaniu przy użyciu konta udostępnionego przez AISWEI, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Umową. W szczególności należy dokładnie zapoznać się z warunkami oznaczonymi pogrubieniem/pogrubieniem i podkreśleniem (warunki te mogą ograniczać prawa użytkownika lub dotyczyć jego interesów, albo mogą likwidować lub ograniczać odpowiedzialność AISWEI) i potwierdzić ich pełne zrozumienie oraz akceptację. Zaznaczenie przez użytkownika pola „Zapoznałem się z Umową o świadczenie usług i akceptuję jej treść” oraz w dalszej kolejności kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” lub „Zaloguj się” przy pierwszym logowaniu lub zakładaniu konta w Oprogramowaniu i Stosownych usługach, będzie równoznaczne z uznaniem, że użytkownik akceptuje treść niniejszej Umowy i Umowa ta będzie stanowiła ważną umowę, która będzie prawnie wiążąca dla użytkownika i firmy AISWEI.

1. Licencja na oprogramowanie i świadczenie usług

1.1 Na potrzeby niniejszej Umowy AISWEI udziela Użytkownikowi osobistej, niezbywalnej, niewyłącznej, nietrwałej i odwołalnej w okresie obowiązywania Umowy licencji na korzystanie z Oprogramowania w celu otrzymania Stosownych usług (zwanej „Ograniczoną licencją na oprogramowanie”).

1.2 Dla celów niniejszej Umowy, Stosowne usługi świadczone przez AISWEI na rzecz Użytkownika obejmują między innymi: (1) Umożliwienie użytkownikowi zdalnego monitorowania elektrowni magazynującej energię za pośrednictwem tego Oprogramowania; (2) Dostarczenie użytkownikowi informacji związanych z produktami i usługami AISWEI; (3) Inne usługi, które AISWEI zdecyduje się świadczyć od czasu do czasu].

1.3 AISWEI ma pełne prawo do interpretacji i decyzji w odniesieniu do rodzaju, treści, standardów, czasu, sposobu, miejsca i innych aspektów Oprogramowania, jego licencji i Stosownych usług. AISWEI ma prawo do jednostronnej zmiany, uzupełnienia lub dostosowania dowolnego aspektu Oprogramowania, Stosownych usług lub Ograniczonej licencji na oprogramowanie, do jednostronnego podjęcia decyzji
według własnego uznania o zawieszeniu lub trwałym zaprzestaniu udostępniania Oprogramowania, Stosownych usług lub Ograniczonej licencji na oprogramowanie lub jakiejkolwiek ich części, do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym czasie poprzez aktualizację niniejszej Umowy lub wcześniejsze pisemne powiadomienie użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez prawo. Ze względu na bezpłatny charakter Oprogramowania, Stosownych usług i Ograniczonej licencji na oprogramowanie firma AISWEI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki lub straty spowodowane przez powyższe zmiany, poprawki, dostosowania, zawieszenia, trwałego zatrzymania lub zakończenia. Użytkownik powinien w pełni zrozumieć i zaakceptować ryzyko związane z powyższymi warunkami, w przeciwnym razie nie powinien rejestrować się ani logować w celu korzystania z Oprogramowania lub Stosownych usług. Nie dotyczy to szkód wyrządzonych przez AISWEI z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

2. Opłata

2.1 AISWEI tymczasowo nie będzie pobierać od użytkownika żadnych opłat z tytułu udostępnienia mu Ograniczonej licencji na oprogramowanie i odpowiednich Usług. W związku z tym firma AISWEI nie jest zobowiązana do dostarczania użytkownikowi żadnych rachunków, faktur czy pomocy w składaniu deklaracji podatkowych. AISWEI ma jednak prawo do odwołania polityki bezpłatnej usługi i przejścia na odpłatne oferowanie Ograniczonej licencji na oprogramowanie i Stosownych usług w dowolnym czasie poprzez aktualizację niniejszej Umowy lub uprzednie pisemne powiadomienie użytkownika w inny sposób dozwolony prawem, a w takim przypadku użytkownik ma prawo odmówić korzystania z płatnego oprogramowania lub płatnej usługi świadczonej przez AISWEI.

3. Zasady korzystania z oprogramowania i likwidacja konta

3.1 Korzystanie z Oprogramowania i Stosownych usług wymaga samodzielnego przygotowania odpowiednich urządzeń końcowych, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie związane z tym koszty i wydatki (takie jak opłata za energię elektryczną i koszty sieci).

3.2 Użytkownik zobowiązany jest do należytego przechowywania utworzonego przez siebie lub przydzielonego mu konta oraz ustalonego przez siebie lub przekazanego przez AISWEI hasła i unikania ujawniania go nieuprawnionym osobom trzecim. W przypadku niewłaściwego posługiwania się danymi dotyczącymi konta i hasła wszelkie straty z tego tytułu ponosi wyłącznie użytkownik, a AISWEI nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

3.3 Jeżeli AISWEI umożliwia lub zamierza udostępnić osobom trzecim informacje zawarte w Oprogramowaniu lub przenieść na osoby trzecie uprawnienia zawarte w Oprogramowaniu, należy zawsze postępować ostrożnie. Wszelkie straty wynikające z udostępnienia lub przeniesienia danych ponosi wyłącznie użytkownik, a AISWEI nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

3.4 Użytkownik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz wymogów wydawanych lub aktualizowanych przez AISWEI. Użytkownik nie może umieszczać w Oprogramowaniu żadnych nielegalnych informacji w jakiejkolwiek formie, a także nie może naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich lub innych uzasadnionych praw lub interesów za pośrednictwem Oprogramowania. W przypadku naruszenia wszelkie straty wynikające z naruszenia przez użytkownika niniejszego podpunktu obciążają użytkownika, a użytkownika zabezpieczy i zwolni firmę AISWEI od wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu strat, szkód lub wydatków o jakimkolwiek charakterze w związku z tym.

3.5 W celu umożliwienia korzystania z Oprogramowania i otrzymania Stosownych usług AISWEI może wymagać od użytkownika podania różnego rodzaju informacji, przy czym użytkownik powinien zadbać o to, aby informacje te były prawdziwe, dokładne i kompletne. Jeżeli podane przez użytkownika informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niepełne, wszelkie straty z tego tytułu ponosi wyłącznie użytkownik, a AISWEI nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

3.6 Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na to, aby firma AISWEI przedstawiała mu reklamy w celu marketingu i promocji produktów i usług AISWEI poprzez wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail na adres e-mail użytkownika, który został nam przekazany w związku z zawarciem niniejszej Umowy. Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas reklam drogą elektroniczną lub jeżeli w przyszłości nie będiesz chcieć otrzymywać od nas reklam drogą elektroniczną, możesz bez żadnych dodatkowych kosztów poza podstawowymi stawkami za powiadomienie nas o tym fakcie sprzeciwić się dalszemu otrzymywaniu wiadomości e-mail, wysyłając e-mail na adres [service.EMEA@solplanet.net].

3.7 Jeżeli chcesz odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub zlikwidować swoje konto, możesz złożyć do nas wniosek o rozwiązanie umowy, wysyłając wiadomość e-mail na adres [service.EMEA@solplanet.net]. O ile wniosek o rozwiązanie umowy jest zgodny z obowiązującym prawem i przepisami oraz wszelkiego rodzaju umowami między użytkownikiem a firmą AISWEI, zlikwidujemy konto w ciągu 48 godzin od otrzymania tego powiadomienia. Po zamknięciu konta użytkownika cofniemy przyznaną mu Ograniczoną licencję na oprogramowanie, zaprzestaniemy świadczenia Stosownych usług na rzecz użytkownika i usuniemy jego dane osobowe lub zanonimizujemy je zgodnie z prawem.

4. Prawa własności

4.1 „Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie niematerialne prawa i interesy, w tym między innymi te, które są udokumentowane lub zawarte w (1) jakimkolwiek
oprogramowaniu, pomyśle, projekcie, koncepcji, metodzie, procesie, technice, aparaturze, wynalazku, odkryciu lub ulepszeniu, w tym w jakimkolwiek patencie, zgłoszeniu patentowym, tajemnicy handlowej i know-how; (2) jakimkolwiek dziele autorskim, w tym w jakimkolwiek prawie autorskim, wzorze przemysłowym lub moralnym prawie autorskim; (3) wszelkie znaki towarowe lub ich zgłoszenia, nazwy handlowe, znaki usługowe, oznaczenia handlowe i związana z nimi wartość firmy; (4) wszelkie inne zastrzeżone technologie lub materiały, do których istnieją podobne prawa na mocy lub zgodnie z jakimkolwiek prawem i przepisami obowiązującymi w dowolnym miejscu na świecie; oraz (5) inne prawa, w tym nazwy domen internetowych, adresy URL i inne informacje identyfikacyjne.

4.2 Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Oprogramowaniem i Stosownymi usługami (zwane „Właściwymi prawami własności intelektualnej”) należą do AISWEI. Prawa własności intelektualnej, na których wykorzystanie AISWEI zezwala, są udostępniane jako „status quo”, a AISWEI nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dotyczących praw własności intelektualnej (w tym m.in. gwarancji nienaruszalności, przydatności do określonego celu itp.). Z wyjątkiem ograniczonej licencji na oprogramowanie, o której mowa w niniejszej umowie, żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być traktowane jako przyznanie, udzielenie licencji lub inne przeniesienie na użytkownika jakichkolwiek praw i udziałów w odnośnych prawach własności intelektualnej.

4.3 Wszystkie materiały (takie jak nagrania, raporty), dane, prace, aktualizacje, ulepszenia, dostawy oraz prawa i udziały w nich (w tym m.in. prawa własności intelektualnej) powstałe w wyniku korzystania przez użytkownika z Oprogramowania, Stosownych usług i Właściwych praw własności intelektualnej lub w wyniku wykonania niniejszej Umowy („Prawa pochodne”) należą do firmy AISWEI i przynoszą jej bezwarunkową korzyść, bez względu na to, czy takie korzystanie lub wykonywanie narusza Umowę, czy nie. AISWEI ma wyłączne prawo do stosowania, rejestrowania, utrzymywania i egzekwowania Praw pochodnych; w tym celu użytkownik zobowiązany jest do udzielenia niezbędnych pomocy w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. do nieodpłatnego przeniesienia Praw pochodnych na firmę AISWEI.

4.4 Użytkownik może korzystać z Oprogramowania wyłącznie w zakresie ograniczonej licencji na oprogramowanie przewidzianej w niniejszej umowie. Bez wyraźnej zgody AISWEI użytkownik nie może w żaden sposób wykorzystywać Właściwych praw własności intelektualnej i Praw pochodnych w sposób wykraczający poza powyższy zakres. W szczególności użytkownik nie może wykorzystywać Odpowiednich praw własności intelektualnej oraz praw pochodnych do celów innych niż niniejsza Umowa. Użytkownik nie będzie udzielać licencji, udostępniać do użytku, przenosić, ustanawiać obciążeń, zbywać, uszkadzać ani w inny sposób naruszać Odpowiednich praw własności intelektualnej i praw pochodnych. Bez wyraźnej zgody AISWEI nie wolno podejmować bezpośrednio lub pośrednio
żadnych z następujących działań:


(1) Dokonywać inżynierii wstecznej, kompilacji lub dekompilacji tego Oprogramowania lub podejmować prób odkrycia jego kodu źródłowego w inny sposób;

(2) Modyfikować, aktualizować, uaktualniać, obniżać, ingerować, niszczyć lub w inny sposób zmieniać to Oprogramowanie w całości lub w części;

(3) Kopiować i tłumaczyć Oprogramowania (z wyjątkiem pobierania Oprogramowania dla celów ograniczonej licencji na oprogramowanie), ani wykorzystywać Oprogramowania do wtórnego rozwoju w celu tworzenia jakichkolwiek pochodnych;

(4) Udostępniać kopii lub pochodnych tego Oprogramowania osobom trzecim w jakikolwiek sposób;

(5) Usuwać, zmieniać lub dodawać jakichkolwiek informacji lub znaków własności tego Oprogramowania.

4.5 AISWEI ma prawo do kontroli sposobu korzystania przez użytkownika z Właściwych praw własności intelektualnej i Praw pochodnych, a w przypadku niewłaściwego korzystania – do żądania natychmiastowej poprawy.

4.6 AISWEI nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej za niniejsze Oprogramowanie oraz Właściwe prawa własności intelektualnej i Prawa pochodne. Użytkownik zabezpieczy AISWEI przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, wydatkami i opłatami związanymi z Oprogramowaniem oraz Właściwymi prawami własności intelektualnej i Prawami pochodnymi, które powstały z przyczyn leżących po stronie użytkownika.

4.7 Jeżeli AISWEI podejmie decyzję o zawieszeniu lub trwałym zaprzestaniu udostępniania Oprogramowania, Stosownych usług lub Ograniczonej licencji na oprogramowanie lub jakiejkolwiek ich części, AISWEI ma prawo zażądać od użutkownika usunięcia lub przekazania AISWEI wszelkich dokumentów, plików, danych i innych materiałów związanych z Oprogramowaniem, Prawami własności intelektualnej i Prawami Pochodnymi. AISWEI ma również prawo do bezpośredniego podejmowania powyższych działań polegających na usuwaniu lub przenoszeniu danych w urządzeniach pamięciowych lub końcowych za pomocą środków technicznych, a niniejszą umowę uważa się za wyraźną zgodę i upoważnienie do tych działań.

5. Istotne dane i informacje osobowe

5.1 Odpowiednie dane i informacje inne niż dane osobowe użytkownika zgodnie z
europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO, (zwane „Istotnymi danymi”) wygenerowane w wyniku korzystania przez użytkownika z Oprogramowania, Stosownych usług i Właściwych praw własności intelektualnej, a także wszelkie prawa i interesy związane z Istotnymi danymi stanowią Prawa pochodne i bezwarunkowo i swobodnie należą do firmy AISWEI i przynoszą jej korzyści. AISWEI ma prawo, bez zgody użytkownika, gromadzić i komercyjnie lub niekomercyjnie wykorzystywać, przechowywać, udostępniać, ujawniać i w inny sposób przetwarzać Odpowiednie dane w sposób, który uzna za stosowny.


5.2 AISWEI poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Odnośnie sposobu, w jaki AISWEI będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych pod adresem [https://oss-germany.aisweicloud.com/app_resouce/protect.html?language=en].

6. Oświadczenie

6.1 Ze względu na ograniczenia technologiczne, zależność od sieci i innej infrastruktury, awarię urządzenia końcowego użytkownika, ewentualnie istniejący zewnętrzny złośliwy atak, wadę usługi osób trzecich, działanie rządu, zdarzenie siły wyższej, ewentualne naruszenie przez użytkownika niniejszej Umowy oraz inne czynniki, AISWEI może nie zapewnić w pełni autentyczności, dokładności, kompletności, terminowości i bezpieczeństwa przekazywanych informacji i danych. Użytkownik jest w pełni świadomy tego ryzyka i zwalnia AISWEI z odpowiedzialności za błędy, niedokładności, pominięcia, opóźnienia, ujawnienia lub utraty udostępnionych informacji i danych, chyba że AISWEI postanowi inaczej lub wymaga tego prawo.

6.2 Ponieważ AISWEI udostępnia Oprogramowanie i Stosowne usługi nieodpłatnie, AISWEI nie udziela żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji na żaden aspekt Oprogramowania i Stosownych usług. AISWEI dokłada wszelkich starań, aby ułatwić stabilne, trwałe i efektywne korzystanie z tego Oprogramowania i Stosownych usług, ale nie może w pełni zagwarantować stabilności, trwałości, bezbłędności, osiągnięcia określonych celów tego Oprogramowania i Stosownych usług. Użytkownik zgadza się, że firma AISWEI jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

6.3 W przypadku poniesienia przez AISWEI szkody z powodu naruszenia przez użytkownika niniejszej umowy lub naruszenia przez użytkownika uzasadnionych praw i interesów firmy AISWEI, firma AISWEI ma prawo żądać od użytkownika odszkodowania oraz wszelkich innych dostępnych prawem środków zaradczych. Powyższa „strata” obejmuje w szczególności (ale nie tylko) honorarium adwokackie, koszty procesu, koszty arbitrażu, opłaty notarialne i inne odpowiednie wydatki poniesione przez AISWEI w celu uzyskania odszkodowania lub innych środków zaradczych.

7. Inne postanowienia

7.1 Prawa Użytkownika uzyskane na podstawie warunków niniejszej Umowy są niezbywalne.

7.2 Formułowanie, skuteczność, interpretacja, realizacja, jurysdykcja i rozstrzyganie sporów dotyczących niniejszej Umowy podlega prawu Niemiec. W przypadku gdy użytkownik jest kupcem, w razie wystąpienia sporu pomiędzy nim a AISWEI na tle niniejszej umowy, AISWEI i użytkownik mają prawo do wniesienia pozwu do sądu właściwego dla siedziby AISWEI.

7.3 AISWEI zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji lub zmiany niniejszej Umowy. AISWEI prześle Użytkownikowi powiadomienie o zmianach za pomocą takich środków jak e-mail, list, powiadomienie telefoniczne, ogłoszenie publiczne lub powiadomienie w ramach oprogramowania. Jeżeli po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie użytkownik nie zgadza się na zmienione warunki Umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym AISWEI na piśmie i zaprzestać korzystania z Oprogramowania i Stosownych usług, w przeciwnym razie uznaje się, że użytkownik zaakceptował zmiany wprowadzone przez AISWEI do odpowiednich warunków Umowy. Jeżeli po otrzymaniu informacji o zmianach użytkownik nadal korzysta z Oprogramowania lub Stosownych usług, uznaje się, że zaakceptował zmiany wprowadzone przez AISWEI w odpowiednich postanowieniach Umowy.

7.4 W przypadku jakichkolwiek zapytań, porad lub sugestii dotyczących niniejszej Umowy użytkownik może skontaktować się z AISWEI, wysyłając wiadomość e-mail na adres [service.EMEA@solplanet.net].