Szolgáltatási megállapodás

A legújabb verzió frissítésének dátuma [2022. december 1.]
Hatálybalépés dátuma: [2022. december 1.]

A jelen Szolgáltatási megállapodás (a továbbiakban „a jelen Megállapodás”) célja, hogy rögzítse Ön és az AISWEI B.V. (Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Hollandia, kapcsolat: [service.EMEA@solplanet.net]) jogait és kötelezettségeit, amikor Ön az AISWEI B.V. vagy társult vállalkozásai (a továbbiakban együttesen „AISWEI”) által biztosított, a vállalati felhasználóknak szóló Solplanet Cloud szolgáltatást (pro-cloud.solplanet.net), a végfelhasználóknak szóló Solplanet Cloud szolgáltatást (cloud.solplanet.net) és a „Solplanet”, az „Ai-charging” és az „isolar” mobilalkalmazásunkat (a továbbiakban együttesen „Szoftver”) és az AISWEI által a Szoftveren keresztül kínált szolgáltatásainkat (a továbbiakban „Vonatkozó szolgáltatások”) használja. Mielőtt regisztrálna egy fiókot a Szoftverhez és a Vonatkozó szolgáltatásokhoz, vagy mielőtt az AISWEI által biztosított fiókjával első alkalommal bejelentkezne a Szoftverbe, kérjük, figyelmesen olvassa el és értse meg a jelen Megállapodást. Különösen figyelmesen olvassa el a félkövér/félkövér és aláhúzott betűvel szedett feltételeket (az ilyen feltételek korlátozhatják az Ön jogait vagy érdekeit, illetve mentesíthetik vagy csökkenthetik az AISWEI felelősségét), és meg kell erősítenie, hogy azokat teljes mértékben megértette és elfogadja. Ha bejelöli az „Elolvastam a Szolgáltatási megállapodást és elfogadom a tartalmát” jelölőnégyzetet, és a „Regisztráció” vagy a „Bejelentkezés” gombra történő kattintással folytatja, amikor először regisztrál vagy jelentkezik be ebbe a Szoftverbe és a Vonatkozó szolgáltatásokba, úgy kell tekinteni, hogy Ön beleegyezik a jelen Megállapodás tartalmának elfogadásába, és ez a Megállapodás érvényes szerződést képez, amely jogilag kötelező érvényű lesz Önre és az AISWEI vállalatra nézve.

1. Szoftverlicenc és szolgáltatások nyújtása

1.1 A jelen Megállapodás céljából az AISWEI személyes, nem átruházható, nem kizárólagos, nem állandó és visszavonható licencet ad Önnek a jelen Megállapodás érvényes időtartama alatt annak érdekében, hogy Ön használhassa a Szoftvert a Vonatkozó szolgáltatások fogadása céljából (a továbbiakban „Korlátozott szoftverlicenc”).

1.2 A jelen Megállapodás hatálya alatt az AISWEI által Önnek nyújtott Vonatkozó szolgáltatások közé tartoznak, beleértve, de nem kizárólagosan, a következők: (1) Az energiatároló erőmű távoli felügyeletének lehetővé tétele a Szoftveren keresztül; (2) az AISWEI termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk biztosítása; (3) egyéb szolgáltatások, amelyek nyújtásáról az AISWEI időről időre dönt.

1.3 Az AISWEI vállalatnak teljes mértékű értelmezési és döntési joga van a Szoftver típusára, tartalmára, szabványaira, idejére, módszerére, helyére és egyéb szempontjaira, valamint annak licencére és a Vonatkozó szolgáltatásokra vonatkozóan. Az AISWEI vállalatnak jogában áll időről időre egyoldalúan
megváltoztatni, módosítani vagy beállítani a Szoftver, a Vonatkozó szolgáltatások vagy a Korlátozott szoftverlicenc bármely aspektusát, vagy saját belátása szerint egyoldalúan dönteni a Szoftver, a Vonatkozó szolgáltatások vagy a Korlátozott szoftverlicenc (vagy ezek bármely része) nyújtásának felfüggesztéséről vagy végleges leállításáról, vagy időről időre egyoldalúan felmondani ezt a megállapodást a Megállapodás frissítésével, illetve előzetes írásbeli értesítéssel, vagy a törvény által engedélyezett más módon. Figyelembe véve a Szoftver, a Vonatkozó szolgáltatások és a Korlátozott szoftverlicenc ingyenes biztosítását, az AISWEI semmilyen formában nem vállal felelősséget a fenti változtatások, módosítások, beállítások, felfüggesztések, végleges leállítások vagy felmondások Önre mért hatásaiért vagy az azok miatti Önt érő veszteségekért. Teljes mértékben meg kell értenie és el kell fogadnia a fenti feltételekből eredő kockázatokat, ellenkező esetben nem regisztrálhat vagy jelentkezhet be a Szoftver vagy a Vonatkozó szolgáltatások használatához. Ez nem vonatkozik az AISWEI által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkra.

2. Díj

2.1 Az AISWEI átmenetileg nem számít fel díjat a Korlátozott szoftverlicenc és a Vonatkozó szolgáltatások nyújtásáért. Ezért az AISWEI nem köteles Önnek semmilyen nyugtát, számlát és adóbevallási segítséget biztosítani. Az AISWEI vállalatnak azonban jogában áll időről időre visszavonni az ingyenes szolgáltatási szabályzatot, és térítés ellenében felajánlottra módosítani a Korlátozott szoftverlicencet és a Vonatkozó szolgáltatásokat a jelen Megállapodás frissítésével, előzetes írásbeli értesítéssel, vagy a törvény által megengedett egyéb módon, és ebben az esetben Önnek jogában áll megtagadni az AISWEI által biztosított fizetős szoftverek vagy fizetős szolgáltatások használatát.

3. Szoftverhasználati és fiókmegszüntetési szabályok

3.1 A Szoftvernek és a Vonatkozó szolgáltatásoknak az Ön általi használata megköveteli, hogy saját maga készítse elő a megfelelő termináleszközöket, és kizárólag Ön felel a kapcsolódó költségekért (például az elektromos árammal és a hálózattal kapcsolatos költségek).

3.2 Megfelelően köteles megőrizni az Ön által létrehozott vagy az Ön számára kijelölt fiókot, valamint az Ön által beállított vagy az AISWEI által megadott jelszót, és kerülnie kell annak illetéktelen harmadik fél számára való felfedését. Ha nem megfelelően kezeli a fiók és a jelszó adatait, az ebből eredő veszteség kizárólag Önt terheli, és az AISWEI semmilyen felelősséget nem vállal azért.

3.3 Ha az AISWEI engedélyezi Önnek, hogy a Szoftverben található bármely információt megosszon harmadik féllel, vagy ha Ön ilyen megosztást tervez, vagy ha engedélyezi Önnek, hogy a Szoftverre vonatkozó bármely engedélyt átruházzon vagy allicencként
átadjon harmadik fél számára, vagy ha Ön ilyen átruházást vagy átadást tervez, akkor mindig óvatosan kell eljárnia. Az Ön által végzett megosztásból vagy átruházásból eredő bármely veszteség kizárólag Önt terheli, és az AISWEI semmilyen felelősséget nem vállal ezért.

3.4 Szigorúan be kell tartania a vonatkozó törvényeket és előírásokat, valamint az AISWEI által időről időre kiadott vagy frissített követelményeket. Nem tölthet fel semmilyen illegális információt a Szoftverbe, és nem sértheti meg harmadik fél szellemi tulajdonjogait vagy egyéb törvényes jogait és érdekeit a Szoftveren keresztül. Bármilyen jogsértés esetén az ezen alpont megsértéséből eredő minden veszteséget Ön visel, és Ön köteles kártalanítani és kármentesíteni az AISWEI vállalatot minden harmadik fél által benyújtott, a számára ezzel kapcsolatosan felmerülő bármilyen nemű veszteséggel, kárral vagy költséggel kapcsolatos követelésekkel szemben.

3.5 A Szoftver Ön általi használatának és a Vonatkozó szolgáltatások Ön részére történő biztosítása érdekében az AISWEI különböző típusú információk megadását követelheti meg Öntől, és Önnek biztosítania kell, hogy ezek az információk igazak, pontosak és teljesek legyenek. Ha az Ön által megadott információk valótlanok, pontatlanok vagy hiányosak, az ebből eredő károkat kizárólag Ön viseli, és az AISWEI semmilyen felelősséget nem vállal ezekért.

3.6 Ön kifejezetten elfogadja, hogy az AISWEI hirdetéseket jeleníthet meg Önnek az AISWEI termékeinek és szolgáltatásainak piacra dobása és népszerűsítése céljából azáltal, hogy marketing e-mailt küld Önnek arra az e-mail-címre, amelyet a jelen Megállapodás megkötésével kapcsolatban továbbított nekünk. Ha nem szeretne e-mail-hirdetéseket kapni tőlünk, vagy a jövőben nem szeretne e-mail-hirdetéseket kapni tőlünk, akkor kifogást emelhet az e-mailek további fogadása ellen, és ez az e-mailnek a [service.EMEA@solplanet.net] címre történő elküldésének alapdíján kívül nem jár további költséggel az Ön számára.

3.7 Ha a jelen Megállapodás megkötésétől számított 14 napon belül el szeretne állni a jelen Megállapodástól, vagy meg szeretné szüntetni a fiókját, felmondási kérelmet nyújthat be nekünk a [service.EMEA@solplanet.net] e-mail-címen. Mindaddig, amíg felmondási kérelme megfelel a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, valamint az Ön és az AISWEI között létrejött mindenféle megállapodásnak, az értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül megszüntetjük fiókját. Miután fiókját megszüntették, visszavonjuk az Ön számára biztosított Korlátozott szoftverlicencet, leállítjuk a Vonatkozó szolgáltatások nyújtását az Ön számára, és töröljük személyes adatait vagy névtelenítjük őket, a törvényi előírásoknak megfelelően.

4. Tulajdonjogok

4.1 A „Szellemi tulajdonjogok” magukban foglalnak minden immateriális jogot és érdeket,
beleértve, de nem kizárólagosan, azokat, amelyeket a következőkre utalnak, vagy a következőket tartalmazzák: (1) bármilyen szoftver, ötlet, terv, koncepció, módszer, eljárás, technika, berendezés, találmány, felfedezés vagy fejlesztés, beleértve bármely szabadalmat, szabadalmi bejelentést, üzleti titkot és know-how-t; (2) bármely szerzői alkotás, beleértve bármely szerzői jogot, az ipari formatervezési mintát vagy az erkölcsi jogot; (3) bármely védjegy vagy védjegybejelentés, kereskedelmi név, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi megjelölés és kapcsolódó jó hírnév; (4) bármely egyéb védett technológia vagy anyag, amelyre vonatkozóan hasonló jogok léteznek a világ bármely pontján hatályos törvény és rendelet értelmében vagy alapján; és (5) egyéb jogok, beleértve az internetes domain-nevet, URL-t és egyéb azonosító információkat.

4.2 A Szoftverhez és a Szoftverhez és a Vonatkozó szolgáltatásokhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdonjog (a továbbiakban „Vonatkozó szellemi tulajdonjogok”) az AISWEI vállalatot illeti. Azok a Vonatkozó szellemi tulajdonjogok, amelyek használatát az AISWEI engedélyezi, „adott állapotban” állnak rendelkezésre, és az AISWEI nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Vonatkozó szellemi tulajdonjogokra (beleértve, de nem kizárólagosan a jogsértésre vonatkozó garanciát, az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát és így tovább). A jelen Megállapodásban biztosított Korlátozott szoftverlicenc kivételével a jelen Megállapodásban semmi sem tekinthető úgy, mint amely a Vonatkozó szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogokat vagy érdekeltségeket biztosítana, licencelne vagy más módon ruházna át Önnek.

4.3 Minden olyan anyag (például rekord, jelentés), adat, alkotás, frissítés, fejlesztés, leszállítandó anyag, valamint az azokhoz kapcsolódó jogok és érdekek (beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat), amelyek a Szoftver, a Vonatkozó szolgáltatások és a Vonatkozó szellemi tulajdonjogok használatából, vagy a jelen Megállapodás teljesítéséből származnak („Származtatott jogok”), feltétel nélkül az AISWEI vállalatot illetik meg, függetlenül attól, hogy az ilyen felhasználás vagy teljesítés sérti-e a Megállapodást, vagy sem. Az AISWEI kizárólagos jogokkal rendelkezik a Származtatott jogok alkalmazására, regisztrálására, fenntartására és érvényesítésére; ebből a célból Ön köteles megadni a szükséges segítséget az alkalmazandó törvények és rendeletek által megengedett mértékig, beleértve, de nem kizárólagosan, a Származtatott jogoknak az AISWEI vállalatra való ingyenes átruházását.

4.4 Ön a Szoftvert csak a jelen Megállapodás által biztosított korlátozott szoftverlicenc keretein belül használhatja. Az AISWEI kifejezett hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem használhatja a Vonatkozó szellemi tulajdonjogokat és a Származtatott jogokat a fenti hatályon túl. Különösen nem használhatja fel a Vonatkozó szellemi tulajdonjogokat és Származtatott jogokat a jelen Megállapodástól eltérő célokra. Ön a Vonatkozó szellemi tulajdonjogokat és a Származtatott jogokat nem adhatja át, nem licencelheti, nem adhatja használatba, nem ruházhatja át, nem terhelheti meg, nem szabadulhat meg tőlük, nem szegheti meg, és egyéb módon sem sértheti meg őket. Az AISWEI kifejezett hozzájárulása nélkül Ön sem közvetlenül, sem közvetve nem végezheti el a következő műveletek egyikét sem:

(1) A Szoftver visszafejtése vagy visszafordítása, vagy forráskódjának más módon történő felfedési kísérlete;

(2) A Szoftver módosítása, frissítése, bővítése, korábbi verzióra való visszaállítása, működésébe való beavatkozás, megsemmisítése, vagy más módon, részben vagy egészében történő megváltoztatása;

(3) A Szoftver másolása és lefordítása (kivéve a Szoftvernek a Korlátozott szoftverlicenc céljaira történő letöltését), vagy a Szoftver másodlagos fejlesztésre történő felhasználása bármilyen származtatott termék létrehozására;

(4) A Szoftver másolatainak vagy származékainak bármely módon történő átadása harmadik felek számára;

(5) A Szoftver törlése, módosítása, vagy bármilyen tulajdonosi megjegyzés vagy jelölés hozzáadása.

4.5 Az AISWEI vállalatnak jogában áll ellenőrizni a Vonatkozó szellemi tulajdonjogok és Származtatott jogok Ön általi használatát, és bármely nem megfelelő felhasználás esetén felkérni Önt arra, hogy haladéktalanul végezzen helyesbítést.

4.6 Az AISWEI semmilyen felelősséget nem vállal a Szoftverrel, valamint a Vonatkozó szellemi tulajdonjogokkal és Származtatott jogokkal kapcsolatos kártérítésért. Ön köteles kártalanítani és kármentesíteni az AISWEI vállalatot az Önnek felróható okok miatt a Szoftverrel, valamint a Vonatkozó szellemi tulajdonjogokkal és Származtatott jogokkal kapcsolatosan felmerülő bármely követeléssel, veszteséggel, kárral, költséggel vagy díjjal szemben.

4.7 Ha az AISWEI úgy dönt, hogy felfüggeszti vagy véglegesen leállítja a Szoftver, a Vonatkozó szolgáltatások, a Korlátozott szoftverlicenc vagy azok bármely részének nyújtását, az AISWEI vállalatnak jogában áll arra kérni Önt, hogy törölje vagy továbbítsa az AISWEI számára a Szoftverhez és a Vonatkozó szellemi tulajdonjogokhoz és a Származtatott jogokhoz kapcsolódó dokumentumokat, fájlokat, adatokat és egyéb anyagokat. Az AISWEI vállalatnak továbbá joga van a fenti törlési vagy átviteli műveleteket közvetlenül végrehajtani az Ön tárolóeszközein vagy termináleszközein technikai intézkedések alkalmazásával, és ez a Megállapodás az Ön kifejezett hozzájárulásának és felhatalmazásának tekintendő az ilyen műveletekhez.

5. Vonatkozó adatok és személyes adatok

5.1 Az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében a jelen Szoftver Ön általi használatának eredményeként létrehozott személyes adatain kívüli vonatkozó adatok és információk, a Vonatkozó szolgáltatások és a Vonatkozó szellemi tulajdonjogok, valamint a Vonatkozó adatokkal kapcsolatos bármilyen jogok és érdekek Származtatott jogokat képeznek, és azok feltétel és korlátozások nélkül az AISWEI vállalathoz tartoznak, és annak javát szolgálják. Az AISWEI vállalatnak jogában áll az Ön hozzájárulása nélkül összegyűjteni és – kereskedelmi vagy nem kereskedelmi céllal – felhasználni, tárolni, megosztani, nyilvánosságra hozni és más módon feldolgozni a Vonatkozó adatokat az általa megfelelőnek ítélt módon.

5.2 Az AISWEI komolyan veszi a személyes adatok védelmét. Arra vonatkozóan, hogy az AISWEI hogyan fogja feldolgozni az Ön személyes adatait, tekintse meg Adatvédelmi nyilatkozatunkat, lásd: [https://oss-germany.aisweicloud.com/app_resouce/protect.html?language=en].

6. Felelősség kizárása

6.1 A technológiai korlátok, a hálózatra és egyéb infrastruktúrára való támaszkodás, az Ön termináleszköze meghibásodása, esetlegesen létező külső rosszindulatú támadás, harmadik fél szolgáltatásának hibája, kormány intézkedése, vis maior, a jelen Megállapodás Ön általi megsértése és egyéb tényezők miatt az AISWEI vállalat nem biztos, hogy teljes mértékben képes biztosítani a megadott információk és adatok hitelességét, pontosságát, teljességét, időszerűségét és biztonságát. Ön teljes mértékben megérti ezt a kockázatot, és lehetővé teszi, hogy az AISWEI mentesüljön a megadott információk és adatok hibája, pontatlansága, hiányossága, késedelme, nyilvánosságra hozatala vagy elvesztése miatti felelőssége alól, kivéve, ha az AISWEI vállalattal erről másképp állapodott meg, vagy ha a törvények mást követelnek meg.

6.2 Mivel a Szoftvert és a Vonatkozó szolgáltatásokat az AISWEI ingyenesen biztosítja, az AISWEI nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Szoftver és a Vonatkozó szolgáltatások egyetlen aspektusára sem. Az AISWEI minden tőle telhetőt megtesz, hogy elősegítse a Szoftver és a Vonatkozó szolgáltatások stabil, fenntartható és hatékony használatát, de az AISWEI nem tudja teljes mértékben garantálni a Szoftver és a Vonatkozó szolgáltatások stabilitását, fenntarthatóságát, hibátlanságát és meghatározott céljainak elérését. Ön elfogadja, hogy az AISWEI mentesül minden ebből eredő felelősség alól.

6.3 Ha az AISWEI vállalatot a jelen Megállapodás Ön általi megszegése vagy az
AISWEI törvényes jogainak és érdekeinek Ön általi megsértése miatt kár éri, az AISWEI vállalatnak jogában áll kártérítést követelni, és minden jogorvoslati lehetőséggel élni. A fenti „veszteség” különösen magában foglalja (de nem kizárólagosan) az ügyvédi díjakat, a perköltségeket, a választottbírósági költségeket, a közjegyzői díjakat és az egyéb releváns költségeket, amelyek az AISWEI vállalat számára a kártérítési igény és a jogorvoslat keresése miatt merültek fel.

7. Vegyes rendelkezések

7.1 A jelen Megállapodás feltételei alapján megszerzett jogai nem ruházhatók át.

7.2 A jelen Megállapodás megfogalmazására, hatályosságára, értelmezésére, végrehajtására, joghatóságára és vitarendezésére Németország törvényei az irányadók. Amennyiben Ön kereskedő, és a jelen Megállapodás értelmében bármilyen vita merül fel Ön és az AISWEI között, az AISWEI vállalatnak és Önnek jogában áll pert indítani az AISWEI székhelye szerinti illetékes bíróságnál.

7.3 Az AISWEI fenntartja a jogot a jelen Megállapodás időnkénti frissítésére vagy módosítására. Az AISWEI a változásról értesítést küld Önnek e-mailben, levélben, telefonos értesítésen keresztül, nyilvános bejelentésben vagy a szoftveren belüli értesítésen keresztül. Ha a változásról szóló értesítés kézhezvétele után nem ért egyet a jelen Megállapodás módosított feltételeivel, haladéktalanul írásban értesítenie kell az AISWEI vállalatot, és abba kell hagynia a Szoftver és a Vonatkozó szolgáltatások használatát, ellenkező esetben úgy kell tekinteni, hogy Ön elfogadta a Megállapodás vonatkozó feltételeinek AISWEI általi módosításait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a változásról szóló értesítés kézhezvétele után továbbra is használja a Szoftvert vagy a Vonatkozó szolgáltatásokat, úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta a Megállapodás vonatkozó feltételeinek AISWEI általi módosításait.

7.4 Ha bármilyen kérdése, tanácsa vagy javaslata van a jelen Megállapodással kapcsolatban, kapcsolatba léphet az AISWEI-vel a [service.EMEA@solplanet.net]. e-mail-címen.