Serviceovereenkomst

Bijwerkingsdatum van de laatste versie [1 december 2022]
Ingangsdatum: [1 december 2022]

Deze Serviceovereenkomst (hierna “deze Overeenkomst” genoemd) heeft tot doel de rechten en verplichtingen van u en AISWEI B.V. (Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Nederland, neem contact met ons op via [service.EMEA@solplanet.net]) wanneer u Solplanet Cloud voor ondernemingen(pro-cloud.solplanet.net), Solplanet Cloud voor eindgebruikers(cloud.solplanet.net) en onze mobiele applicatie “Solplanet” , “Ai-charging”, “isolar” (gezamenlijk aangeduid als “Software”) geleverd door AISWEI B.V. en andere gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als “AISWEI”) en diensten (“aangeduid als “Relevante Diensten”) geleverd door AISWEI via de Software, gebruikt. Alvorens een account aan te maken voor de Software en Relevante Diensten of voordat u zich voor de eerste keer aanmeldt in de Software met behulp van het door AISWEI aan u verstrekte account, dient u deze Overeenkomst zorgvuldig te lezen en te begrijpen. In het bijzonder dient u de vet/vetgedrukt en onderstreepte voorwaarden (die uw recht of belang kunnen beperken of de aansprakelijkheid van AISWEI kunnen uitsluiten of beperken) zorgvuldig te lezen en te bevestigen dat u deze volledig begrijpt en ermee instemt. Indien u “Ik heb de Serviceovereenkomst gelezen en geaccepteerd” aanvinkt en verder klikt op de knop “Aanmelden” of “Aanmelden” wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt of een account aanmaakt voor de Software en de Relevante Diensten, wordt er van uitgegaan dat u akkoord gaat met de inhoud van deze Overeenkomst en vormt deze Overeenkomst een geldig contract dat juridisch bindend blijft voor u en AISWEI.

1. Softwarelicentie en dienstverlening

1.1 Voor het doel van deze Overeenkomst verleent AISWEI u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-permanente en herroepbare licentie binnen de geldigheidsduur van deze Overeenkomst om u toe te staan deze Software te gebruiken voor het doel van het ontvangen van de Relevante Diensten (aangeduid als “Beperkte Softwarelicentie”).

1.2 Voor het doel van deze Overeenkomst omvatten de Relevante Diensten die door AISWEI aan u worden verleend, maar zijn niet beperkt tot: (1) u in staat te stellen de energieopslagcentrale op afstand te bewaken via de Software; (2) u informatie te verstrekken met betrekking tot de producten en diensten van AISWEI; (3) andere diensten die AISWEI van tijd tot tijd besluit te verstrekken.

1.3 AISWEI heeft het volledige recht van interpretatie en beslissing met betrekking tot de soort, inhoud, normen, tijd, methode, locatie en andere aspecten van de Software, haar licentie en de Relevante Diensten. AISWEI heeft het recht om elk aspect van de Software, de Relevante Diensten of de Beperkte Softwarelicentie van tijd tot tijd eenzijdig te veranderen, te wijzigen of aan te passen, of eenzijdig naar eigen goeddunken te besluiten om de levering van de Software, de Relevante Diensten of
de Beperkte Softwarelicentie, of een deel daarvan, van tijd tot tijd op te schorten of permanent stop te zetten, of deze overeenkomst van tijd tot tijd eenzijdig te beëindigen door deze Overeenkomst bij te werken of door voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u of op andere door de wet toegestane middelen. Gezien het gratis karakter van de Software, de Relevante Diensten en de Beperkte Softwarelicentie, zal AISWEI geen enkele vorm van aansprakelijkheid dragen voor enig effect of verlies voor u veroorzaakt door de voorgaande verandering, wijziging, aanpassing, opschorting, permanente stopzetting of beëindiging. U dient de risico’s die de voorgaande voorwaarden voor u inhouden volledig te begrijpen en te aanvaarden, anders zult u zich niet aanmelden of aanmelden om de Software of de Relevante Diensten te gebruiken. Dit geldt niet voor schade veroorzaakt door AISWEI door opzet of grove schuld.

2. Gratis

2.1 AISWEI brengt u tijdelijk geen kosten in rekening voor het verstrekken van de Beperkte Softwarelicentie en de Relevante Diensten. AISWEI is derhalve niet verplicht u rekeningen, facturen of hulp bij belastingaangifte te verstrekken. AISWEI heeft echter het recht om het gratis servicebeleid te annuleren en over te gaan op het aanbieden van de Beperkte Softwarelicentie en de Betrokken Diensten op een betaalde basis van tijd tot tijd door deze Overeenkomst bij te werken of door voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u op andere wettelijk toegestane wijze, en in dit geval heeft u het recht om het gebruik van enige betaalde software of betaalde dienst geleverd door AISWEI te weigeren.

3. Regels voor softwaregebruik en beëindiging van het account

3.1 Uw gebruik van de Software en de Relevante Diensten vereist dat u de relevante eindapparatuur zelf klaarmaakt, en u bent als enige aansprakelijk voor alle daarmee verband houdende kosten en uitgaven (zoals elektriciteits- en netwerkkosten).

3.2 U zult het door u aangemaakte of aan u toegekende account en het door u ingestelde of door AISWEI verstrekte wachtwoord goed bewaren en vermijden dat dit aan onbevoegde derden bekend wordt gemaakt. Indien u niet naar behoren omgaat met de informatie van het account en het wachtwoord, is alle schade die daaruit voortvloeit uitsluitend voor uw rekening en is AISWEI niet aansprakelijk.

3.3 Indien AISWEI u toestaat of u het voornemen hebt enige informatie in de Software te delen met een derde, of enige toestemming die u heeft in de Software over te dragen aan een derde, dient u altijd voorzichtig te handelen. Elk verlies dat voortvloeit uit uw delen of overdragen komt uitsluitend voor uw rekening en AISWEI draagt geen enkele aansprakelijkheid.

3.4 U zult zich strikt houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede aan de van tijd tot tijd door AISWEI bekendgemaakte of bijgewerkte voorschriften. U mag geen illegale informatie, in welke vorm dan ook, in de Software uploaden en u mag geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere legitieme rechten of belangen van derden door middel van de Software. In geval van een overtreding zal elk verlies dat voortvloeit uit uw overtreding van dit onderdeel door u worden gedragen, en u zult AISWEI vrijwaren en schadeloos stellen voor alle vorderingen van derden wegens verlies, schade of kosten van welke aard dan ook in verband daarmee.

3.5 Teneinde u het mogelijk te maken de Software te gebruiken en de Relevante Diensten te ontvangen, kan AISWEI u vragen verschillende soorten informatie te verstrekken, en u dient ervoor te zorgen dat deze informatie juist, nauwkeurig en volledig is. Indien de door u verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig of onvolledig is, komt alle daaruit voortvloeiende schade uitsluitend voor uw rekening en AISWEI zal daarvoor niet aansprakelijk zijn.

3.6 U stemt er uitdrukkelijk mee in dat AISWEI advertenties aan u kan tonen om de producten en diensten van AISWEI op de markt te brengen en te promoten door het verzenden van marketing e-mail naar uw e-mailadres dat u ons in verband met het sluiten van deze Overeenkomst hebt verstrekt. Indien u geen e-mail advertenties van ons wenst te ontvangen of in de toekomst geen e-mail advertenties meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zonder extra kosten naast de basistarieven voor kennisgeving bezwaar maken tegen de verdere ontvangst van e-mails door een e-mail te sturen naar [service.EMEA@solplanet.net].

3.7 Indien u zich binnen 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van deze overeenkomst wilt terugtrekken uit deze overeenkomst of uw account wilt beëindigen, kunt u een verzoek tot beëindiging bij ons indienen door een e-mail te sturen naar [service.EMEA@solplanet.net]. Zolang uw verzoek tot beëindiging in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en alle soorten overeenkomsten tussen u en AISWEI, zullen wij uw account binnen 48 uur na ontvangst van dat bericht beëindigen. Nadat uw account is beëindigd, zullen wij de aan u verleende Beperkte Softwarelicentie intrekken, stoppen met het leveren van Relevante Diensten aan u en uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren volgens de wet.

4. Eigendomsrechten

4.1 De “Intellectuele Eigendomsrechten” betekenen alle immateriële rechten en belangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot die welke blijken uit of belichaamd zijn in (1) alle software, ideeën, ontwerpen, concepten, methoden, processen, technieken, apparaten, uitvindingen, ontdekkingen of verbeteringen, met inbegrip van octrooien, octrooiaanvragen, handelsgeheimen en knowhow; (2) alle werken van auteurschap, met inbegrip van auteursrechten, industriële ontwerpen of morele rechten; (3) alle handelsmerken, of elke aanvraag daarvoor, handelsnamen, dienstmerken, handelsbenamingen en bijbehorende goodwill; (4) alle andere bedrijfseigen technologieën of materialen waarop soortgelijke rechten bestaan krachtens of krachtens enige wet of verordening die waar ook ter wereld van kracht is; en (5) andere rechten, waaronder internet domeinnamen, URL’s en andere identificerende informatie.

4.2 Alle intellectuele eigendomsrechten van de Software en gerelateerd aan de Software en Relevante Diensten (aangeduid als “Relevante Intellectuele Eigendomsrechten”) behoren toe aan AISWEI. De Relevante Intellectuele Eigendomsrechten die AISWEI u toestaat te gebruiken worden alle verstrekt als “status quo”, en AISWEI geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de Relevante Intellectuele Eigendomsrechten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de garantie van niet-inbreuk, de garantie van geschiktheid voor een bepaald doel enzovoort). Met uitzondering van de Beperkte Softwarelicentie waarin deze Overeenkomst voorziet, wordt niets in deze Overeenkomst geacht enig recht en belang in de Relevante Intellectuele Eigendomsrechten aan u te hebben verleend, in licentie te hebben gegeven of anderszins aan u te hebben overgedragen.

4.3 Alle materialen (zoals record, rapport), gegevens, werken, upgrades, verbeteringen, te leveren producten en de rechten en belangen daarin (met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten) die voortvloeien uit uw gebruik van deze Software, de Relevante Diensten en Relevante Intellectuele Eigendomsrechten of die voortvloeien uit de uitvoering van deze Overeenkomst (de “Afgeleide Rechten”) zullen onvoorwaardelijk toebehoren aan en ten goede komen aan AISWEI, ongeacht of dit gebruik of deze uitvoering al dan niet in strijd is met de Overeenkomst. AISWEI heeft het exclusieve recht om de Afgeleide Rechten toe te passen, te registreren, te onderhouden en te handhaven; daartoe zult u de nodige assistentie verlenen voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosteloze overdracht van de Afgeleide Rechten aan AISWEI.

4.4 U mag de Software alleen gebruiken binnen de reikwijdte van de Beperkte Softwarelicentie die in deze Overeenkomst is voorzien. Zonder bijzondere toestemming van AISWEI zult u de Relevante Intellectuele Eigendomsrechten en de Afgeleide Rechten op geen enkele wijze gebruiken buiten het voorgaande toepassingsgebied. In het bijzonder zult u de Relevante Intellectuele Eigendomsrechten en Afgeleide Rechten niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze Overeenkomst. U zult de Relevante Intellectuele Eigendomsrechten en Afgeleide Rechten niet verlenen, in licentie geven, in gebruik geven, overdragen, bezwaren, vervreemden, beschadigen of anderszins schenden. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van AISWEI zult u niet direct of indirect een van de volgende handelingen verrichten:

(1) Deze Software reverse-engineering, reverse compileren of decompileren, of
proberen de broncode ervan op een andere manier te achterhalen;

(2) Deze Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, bijwerken, upgraden, downgraden, verstoren, vernietigen of anderszins veranderen;

(3) De Software kopiëren en vertalen (met uitzondering van het downloaden van de Software voor de doeleinden van de Beperkte Softwarelicentie), of de Software gebruiken voor secundaire ontwikkeling om afgeleide producten te maken;

(4) Op enigerlei wijze kopieën of afgeleiden van de Software aan derden verstrekken;

(5) Verwijderen, wijzigen of toevoegen van een kennisgeving of eigendomsmerk van de Software.

4.5 AISWEI heeft het recht om uw gebruik van de Relevante Intellectuele Eigendomsrechten en de Afgeleide Rechtenen in geval van ongepast gebruik, u te verzoeken dit onmiddellijk recht te zetten.

4.6 AISWEI draagt geen enkele aansprakelijkheid voor vergoeding van de Software en de Relevante Intellectuele Eigendomsrechten en de Afgeleide Rechten. U zult AISWEI vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle vorderingen, verliezen, schade, onkosten of vergoedingen in verband met de Software en de Relevante Intellectuele Eigendomsrechten en de Afgeleide Rechten die door uw toedoen zijn ontstaan.

4.7 Indien AISWEI besluit de levering van de Software, de Relevante Diensten of de Beperkte Softwarelicentie, of enig onderdeel daarvan, op te schorten of definitief te staken, heeft AISWEI het recht u te verzoeken alle documenten, bestanden, gegevens en andere materialen met betrekking tot de Software en de Relevante Intellectuele Eigendomsrechten en de Afgeleide Rechten te verwijderen of aan AISWEI over te dragen. AISWEI heeft ook het recht om rechtstreeks de bovenstaande handelingen van verwijdering of overdracht in uw opslagapparatuur of eindapparatuur door middel van technische maatregelen uit te voeren, en deze Overeenkomst zal worden beschouwd als uw uitdrukkelijke toestemming en machtiging voor deze handelingen.

5. Relevante gegevens en persoonlijke informatie

5.1 Relevante gegevens en informatie anders dan uw persoonsgegevens onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, GDPR, (aangeduid als “Relevante Gegevens”) gegenereerd door uw gebruik van de Software, de Relevante Diensten en Relevante Intellectuele Eigendomsrechten, en elk recht en belang gerelateerd aan de Relevante Gegevens vormen de Afgeleide Rechten en zullen onvoorwaardelijk en vrijelijk toebehoren aan en ten goede komen aan AISWEI. AISWEI heeft het recht om, zonder uw toestemming, Relevante Gegevens te verzamelen en, al dan niet commercieel, te gebruiken, op te slaan, te delen, openbaar te maken en anderszins te verwerken op een wijze die zij passend acht.

5.2 AISWEI neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Met betrekking tot de wijze waarop AISWEI uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar onze Verklaring gegevensbescherming, zie [https://oss-germany.aisweicloud.com/app_resouce/protect.html?language=en].

6. Disclaimer

6.1 Wegens de beperking van de technologie, de afhankelijkheid van netwerk- en andere infrastructuur, het falen van uw eindaparaat, het mogelijk bestaan van externe kwaadwillige aanvallen, het defect van een dienst van een derde, een overheidsmaatregel, overmacht, uw eventuele schending van deze Overeenkomst en andere factoren, is het mogelijk dat AISWEI de authenticiteit, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid en veiligheid van de verstrekte informatie en gegevens niet volledig kan garanderen. U zult dit risico volledig begrijpen en toestaan dat AISWEI wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid veroorzaakt door de fout, onnauwkeurigheid, weglating, vertraging, openbaarmaking of verlies van de verstrekte informatie en gegevens, tenzij anders overeengekomen door AISWEI of vereist door de wet.

6.2 Aangezien de Software en de Relevante Diensten kosteloos door AISWEI worden verstrekt, geeft AISWEI geen enkele expliciete of impliciete garantie voor enig aspect van de Software en de Relevante Diensten. AISWEI zal haar uiterste best doen om een stabiel, duurzaam en effectief gebruik van de Software en de Relevante Diensten mogelijk te maken, maar AISWEI kan de stabiliteit, duurzaamheid, foutloosheid, verwezenlijking van specifieke doeleinden van de Software en de Relevante Diensten niet volledig garanderen. U stemt ermee in dat AISWEI wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit.

6.3 Indien AISWEI schade lijdt als gevolg van uw inbreuk op deze Overeenkomst of uw inbreuk op de legitieme rechten en belangen van AISWEI, heeft AISWEI het recht om schadevergoeding en alle andere wettelijk beschikbare rechtsmiddelen van u te verlangen. Het voorgaande “verlies” omvat met name (maar is niet beperkt tot) advocaat-, proces-, arbitrage-, notariskosten en andere relevante kosten die AISWEI heeft gemaakt om schadevergoeding of andere rechtsmiddelen te verkrijgen.

7. Diverse

7.1 Uw rechten verkregen via deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar.

7.2 Op de formulering, doeltreffendheid, interpretatie, uitvoering, jurisdictie en geschillenbeslechting van deze Overeenkomst is het Duitse recht van toepassing. Indien u een handelaar bent, hebben AISWEI en u in geval van een geschil tussen u en AISWEI op grond van deze Overeenkomst het recht om een rechtszaak aan te spannen bij de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van AISWEI.

7.3 AISWEI behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. AISWEI zal u een kennisgeving van wijziging sturen door middel van e-mail, brief, telefonische mededeling, openbare aankondiging of kennisgeving binnen de software. Indien u na ontvangst van de kennisgeving van wijziging niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u AISWEI daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen en het gebruik van de Software en de Relevante Diensten te staken, anders wordt u geacht de wijzigingen die AISWEI in de desbetreffende voorwaarden van deze Overeenkomst aanbrengt, te hebben aanvaard. Houdt er rekening mee dat indien u de Software of de Relevante Diensten blijft gebruiken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging, u geacht wordt de wijzigingen die AISWEI aanbrengt in de desbetreffende voorwaarden van deze Overeenkomst te hebben aanvaard.

7.4 Indien u vragen, adviezen of suggesties heeft met betrekking tot deze Overeenkomst, kunt u contact opnemen met AISWEI door een e-mail te sturen naar [service.EMEA@solplanet.net].