Verklaring gegevensbescherming

Datum: April 1, 2023

Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft tot doel uit te leggen hoe wij, AISWEI B.V., Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Nederland(data.protection@solplanet.net)(“wij” of “ons“) uw persoonsgegevens zullen verzamelen, gebruiken, opslaan of op andere verstrekte wijze verwerken (gezamenlijk “verwerken” genoemd) wanneer u onze website www.solplanet.net en onze producten of diensten gebruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot Solplanet Cloud voor ondernemingen(pro-cloud.solplanet.net), Solplanet Cloud voor eindgebruikers(cloud.solplanet.net) en onze mobiele applicatie “Solplanet”, “Ai-charging”, “isolar” (gezamenlijk aangeduid als “Producten” of “Diensten“).

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze andere zakelijke partners en voor bezoekers van onze website.

Indien nodig en indien wettelijk vereist, zullen wij u ook afzonderlijk informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in andere contexten, indien dit nog niet is gebeurd in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Alvorens u persoonsgegevens aan ons verstrekt, verzoeken wij u deze verklaring inzake gegevensbescherming zorgvuldig te lezen en te begrijpen.

1. Doel, reikwijdte en rechtsgrond van onze verwerking van persoonsgegevens

1.1 Verwerkingsdoel en categorie van de verwerkte persoonsgegevens in verband met het gebruik van producten en diensten

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(1) Ten behoeve van de registratie voor/aanmelding bij de Producten of Diensten (“Registratiedoel“) kunnen wij uw persoonsgegevens als volgt verwerken: de naam van uw bedrijf, uw gebruikersnaam, uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord en IP-adres.

Bovendien kunnen wij u tijdens de registratie en aanmelding vragen aanvullende informatie te verstrekken om het persoonlijke profiel aan te vullen, met inbegrip van uw naam, adres en foto en andere informatie. Als u de bovenstaande aanvullende informatie niet verstrekt, zal uw registratie voor/aanmelding bij onze Producten of Diensten niet worden beïnvloed.

(2) Met het oog op het verlenen van diensten voor toezicht op afstand op de aan uw account gekoppelde fotovoltaïsche centrales (“gekoppelde centrales“) aan u (“Bewakingsdoel“), kunnen wij uw persoonlijke gegevens als volgt verwerken:

(a) identiteitsgegevens van de gebruiker, waaronder uw gebruikersnaam, naam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres; 
 
(b) Informatie van de gekoppelde centrales, waaronder de status, de naam, het type, de geïnstalleerde capaciteit, informatie over de geografische ligging, de elektriciteitsproductie, het equivalent uur en de tijd van de netaansluiting van de elektriciteitscentrales; 
 
(c)      Apparaatinformatie van de omvormer, met inbegrip van het serienummer, registratiecode, apparaattype, vermogen, gekoppelde stations, signaalsterkte, softwareversie van de omvormer die u gebruikt; 
 
d)       Informatie over eindapparaten, met inbegrip van apparaatparameters en systeeminformatie, geografische locatiegegevens, informatie over apparaatidentificatie (IMEI, IDFA, Android ID, Cell ID, MAC, OAID, IMSI en andere relevante informatie over het apparaat); 
 
(e)      Netwerkinformatie, inclusief uw IP-adres, WiFi-informatie, informatie van het basisstation. 
 
In het bijzonder, in het geval u onze dongle-apparaten gebruikt (inclusief WiFi stick, 4G-stick enzovoort), zullen onze dongle-apparaten uw WiFi informatie verzamelen (SSID en wachtwoord), deze informatie zal alleen worden opgeslagen in de lokale opslag van dongle-apparaten en zal alleen worden gebruikt voor het netwerk van de dongle-apparaten, het zal niet worden geüpload naar onze eigen servers of servers van derden, noch zullen we er toegang toe hebben. 

(3) Voor het verlenen van after-sales diensten, de bescherming van uw wettelijke rechten en belangen en de gezamenlijke beslechting van relevante geschillen met u (“After-sales Doel“), kunnen wij uw persoonlijke gegevens als volgt verwerken:

(a) Storingsgerelateerde informatie, waaronder het apparaattype, serienummer, installatiedatum, installatieplaats, foutbeschrijving en systeemlogboeken van de door u gebruikte omvormer;

(b) Informatie over de contactpersoon/ontvanger, waaronder de gebruikersnaam, naam, telefoonnummer, naam en categorie van het bedrijf van de contactpersoon/ontvanger.

(4) Voor de verbetering van Producten of Diensten, en de introductie en promotie van ons bedrijf, van bedrijven uit onze bedrijfsgroep, Producten of Diensten, merkactiviteiten en andere informatie aan u (de voornoemde diensten gezamenlijk aangeduid als “Promotiediensten“, en de voornoemde doeleinden gezamenlijk aangeduid als “Promotiedoel“), kunnen wij uw persoonsgegevens als volgt verwerken indien aan verdere wettelijke vereisten is voldaan:

(a) identiteitsgegevens van de gebruiker, waaronder uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres, land/regio, functie, bedrijfsnaam;

(b) Feedback informatie, inclusief uw feedback over de Producten of Diensten.

De bovengenoemde Registratie-, Controle-, after-sales- en Promotiedoeleinden worden gezamenlijk “Verwerkingsdoeleinden” genoemd.

1.2 Verwerking van geografische persoonsgegevens

Houd er rekening mee dat wij voor monitoring doeleinden uw geografische locatiegegevens moeten verwerken om uw gekoppelde stations te kunnen lokaliseren. Voor after-salesdoeleinden moeten wij uw geografische locatiegegevens verwerken om uw gekoppelde stations te lokaliseren en after-salesdiensten te verlenen, waaronder reparatie en vervanging. Wij wijzen u erop, dat indien u weigert de bovenvermelde gevoelige persoonlijke gegevens te verstrekken, wij het controledoel en het after-salesdoel niet kunnen bereiken en u geen relevante functies en diensten kunnen aanbieden.
 
1.3 Geen verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen of van bijzondere categorieën persoonsgegevens
 
Wij zullen geen persoonsgegevens van minderjarigen of bijzondere categorieën van persoonsgegevens verzamelen voor een van de Verwerkingsdoeleinden. U zult geen persoonsgegevens van minderjarigen of bijzondere categorieën van persoonsgegevens aan ons verstrekken.
 
1.4 Rechtsgrondslag van onze verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken Persoonsgegevens op de volgende rechtmatige gronden in overeenstemming met artikel 6 AVG: (i) de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming, onder meer in geval van marketingdoeleinden; (ii) de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor ons om de overeenkomst met u uit te voeren en om een overeenkomst tussen ons te sluiten; (iii) de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn; (vi) de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor legitieme belangen, zoals cyberveiligheid en gegevensbescherming, opsporing van fraude, onderhoud en controle van diensten, ondersteuning, back-up, gegevensherstel; en (v) de e-mailmarketing onder de voorwaarden van § 7 lid 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie.

2. Hoe wij persoonsgegevens verwerken

2.1 Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

Voor Verwerkingsdoeleinden zullen wij, indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, met name indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 nr. 1f AVG, door onszelf of door een derde partij te belasten met het verzamelen van uw persoonsgegevens via websites, mobiele toepassingen, Cookie en soortgelijke apparaatidentificatie technologieën, en andere hulpmiddelen, faciliteiten of apparaten.

Indien u persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons verstrekt, zorgt u ervoor dat u de afzonderlijke toestemming van de andere persoon voor deze verstrekking hebt verkregen. Indien wij anders door uw verstrekking inbreuk maken op de rechten van de ander op persoonsgegevens, behouden wij ons het recht op verhaal voor.
 
2.2 Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

(1) Voor registratiedoeleinden zullen wij, door onszelf of door een derde partij, uw persoonlijke gegevens op de volgende manier gebruiken:

– Wij identificeren uw gebruikersidentiteit aan de hand van informatie zoals uw bedrijfsnaam, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, foto van het gezicht en wachtwoord;

(2) Voor controledoeleinden zullen wij, door onszelf of door een derde partij, uw persoonlijke gegevens op de volgende manier gebruiken:

(a) Wij identificeren uw gebruikersidentiteit op basis van informatie zoals uw gebruikersnaam, mobiele telefoonnummer en e-mailadres;

(b) Wij zetten de centrale op en configureren het netwerk voor u, en bewaken, berekenen en tonen u de stroomopwekking, opbrengst en status van uw apparaat en de Gekoppelde Stations, op basis van de apparaatinformatie zoals het serienummer van het apparaat en de informatie van de Gekoppelde Stations.

(3) Voor after-salesdoeleinden zullen wij, door onszelf of door een derde partij, uw persoonlijke gegevens op de volgende manier gebruiken:

(a) Wij zullen de oorzaak van de fout analyseren en de geschillen met betrekking tot de Producten of Diensten samen met u oplossen op basis van de door u verstrekte informatie over de fout;

(b) Wij zullen u feedback geven en after-sales diensten aan u verlenen op basis van uw contactinformatie/informatie van de ontvanger.

(4) Voor promotiedoeleinden zullen wij, door onszelf of door een derde partij (met inbegrip van adverteerders en andere dienstverleners), uw persoonlijke gegevens op de volgende manier gebruiken:

(a) Wij zullen onze Producten en Diensten verbeteren op basis van de door u verstrekte feedback;

(b) Wij sturen u, indien aan verdere wettelijke vereisten is voldaan, niet-gepersonaliseerde informatiepush of commerciële marketinginformatie, zoals het verzenden van generieke promotie-SMS’jes en het weergeven en pushen van generieke informatie naar u enzovoort, op basis van uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres en apparaat identificatiegegevens.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

2.3 Hoe wij uw persoonlijke gegevens opslaan

2.3.1 Opslaglocatie

Uw persoonsgegevens die wij binnen de Europese Unie verzamelen en genereren, slaan wij zelf of door een derde partij (zoals een serverleverancier) op in de Europese Unie.

2.3.2 Bewaartermijn

Tenzij anders bepaald door wet- en regelgeving, bewaren wij uw persoonlijke gegevens alleen voor de kortste periode die nodig is voor de verwezenlijking van de Verwerkingsdoeleinden. Na afloop van de bovengenoemde opslagperiode zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen of anonimiseren zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

2.4 Hoe wij uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken

Wij zullen uw persoonsgegevens in het algemeen niet aan derden verstrekken. In een van de volgende omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens echter aan een derde verstrekken, mits de desbetreffende wettelijke bepalingen worden nageleefd,
(a) indien wij uw afzonderlijke toestemming hebben verkregen;
(b) indien dit noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, bijvoorbeeld in geval van doorgifte van uw persoonsgegevens aan distributeurs of andere onderaannemers;
(c) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verantwoordelijkheid of verplichting (zoals verstrekking aan administratieve autoriteiten, gerechtelijke autoriteiten en andere overheidsinstanties overeenkomstig de desbetreffende
wettelijke bepalingen);
(d) indien dat nodig is om te reageren op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, of om de gezondheid of eigendom van personen in noodsituaties veilig te stellen;
(e) of onder andere omstandigheden zoals bepaald in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.
Indien wij uw persoonsgegevens moeten overdragen wegens fusie, splitsing, ontbinding, faillietverklaring en andere redenen, zullen wij u vooraf de naam en contactgegevens van de ontvanger meedelen en, indien wettelijk noodzakelijk, uw toestemming daarvoor verkrijgen. De ontvanger blijft zijn verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens nakomen.

2.5 Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken.

Tenzij wij uw afzonderlijke toestemming krijgen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken.

2.6 Verwerking door onszelf en verwerking door derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de hierboven genoemde Verwerkingsdoeleinden en verwerkingsmethode door onszelf of door een derde partij. In geval van verwerking door onszelf, zullen wij de nodige werknemers aanwijzen om uw persoonlijke gegevens namens ons te verwerken, en toezicht houden op de verwerkingsactiviteiten van de werknemers om uw persoonlijke gegevens volledig te beschermen. In geval van onze verwerking door een derde partij toe te vertrouwen, zullen wij een overeenkomst van opdracht tot verwerking sluiten in overeenstemming met Art. 28 AVG of een andere noodzakelijke gegevensbeschermingsovereenkomst met de ontvanger sluiten en toezicht houden op de verwerkingsactiviteiten van de ontvanger om uw persoonsgegevens volledig te beschermen.

2.7 Geanonimiseerde verwerking

Indien wij technische maatregelen of andere noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens anoniem te verwerken, waarna de informatie niet kan worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren en niet kan worden teruggevonden, is het gebruik, de opslag, de verstrekking aan derden, de openbaarmaking en andere verwerking van dergelijke verwerkte informatie niet afhankelijk van het inlichten van u of het verkrijgen van uw toestemming.

3. Hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen beschermen

Wij zullen onze uiterste best doen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken redelijke gegevensbeveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de hoge industrienormen. Wij hebben ook strikte regels aangenomen die technische en fysieke administratieve maatregelen ter bescherming van uw Persoonsgegevens omvatten, waaronder bescherming tegen misbruik van Persoonsgegevens en tegen ongeoorloofd hacken.

4. Uw rechten op de verwerking van persoonsgegevens

Wij garanderen u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

(a) Het recht op toegang volgens art. 15 AVG

(b) Het recht op rectificatie volgens art. 16 AVG

(c) Het recht op wissen volgens art. 17 AVG

(d) Het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG

(e) Het recht op gegevensportabiliteit uit art. 20 AVG

(f) Het recht op bezwaar volgens art. 21 AVG

De beperkingen volgens art. 34 en 35 van Duitsland’s Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) zijn van toepassing op het recht op informatie en het wissen van gegevens. U kunt de hierboven vermelde rechten bij ons doen gelden onder data.protection@solplanet.net of per post naar het postadres van ons dat aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring staat vermeld.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt ons ook contacteren met vragen of klachten over gegevensbescherming onder data.protection@solplanet.net of per post naar het postadres.

Gelieve er speciaal nota van te nemen dat u, alvorens u het recht van bezwaar uitoefent, de gevolgen van het bezwaar volledig moet overwegen. Zodra u bezwaar maakt tegen bepaalde verwerkingen, kunnen wij u geen overeenkomstige functies of diensten meer aanbieden en draagt u als enige de gevolgen en de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeien, met inbegrip van de schade die u of derden lijden doordat u de overeenkomstige functies of diensten niet kunt gebruiken.

5. Diverse

5.1 Bijwerking van deze gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. Indien de wijziging leidt tot een aanzienlijke beperking van uw rechten op grond van deze gegevensbeschermingsverklaring, zullen wij u een wijzigingsbericht sturen per e-mail, brief, telefonische mededeling, aankondiging, duwtje in de software enzovoort.

Indien u het wijzigingsbericht ontvangt maar niet instemt met de gewijzigde gegevensbeschermingsverklaring, dient u ons daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Anders wordt u geacht onze wijzigingen in de relevante bepalingen van de gegevensbeschermingsverklaring te aanvaarden. Indien u uw persoonlijke gegevens blijft verstrekken aan, of blijft meewerken aan het verzamelen van uw persoonlijke gegevens door ons of een door ons aangewezen derde partij na ontvangst van de wijzigingsverklaring, of
gebruik blijft maken van onze Producten of Diensten, wordt u geacht onze wijzigingen in de relevante bepalingen van deze gegevensbeschermingsverklaring te aanvaarden.

5.2 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u twijfels, opmerkingen of suggesties hebt over deze verklaring inzake gegevensbescherming of over zaken die verband houden met uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar data.protection@solplanet.net.