Imprint


AISWEI BV
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
the Netherlands
info@solplanet.net

สำนักทะเบียน
หมายเลข CoC: 75780291
เลขทะเบียน : 000043633056
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: NL860394517B01

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ AISWEI ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งในการคัดลอกหรือดำเนินการ เปลี่ยนแปลง และ/หรือส่งต่อเนื้อหาต่อการชำระเงินจะต้องได้รับจาก AISWEI ล่วงหน้า ข้อมูลที่ให้ไว้มีไว้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และไม่รวมถึงการรับประกันหรือการค้ำประกันที่มีผลผูกพัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งในด้านเทคนิคและเชิงพาณิชย์ (รวมถึงราคา) เราจะให้คำมั่นผูกพันเมื่อได้รับการสอบถามที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น เนื่องจากข้อกำหนดที่ไม่ผูกมัดเหล่านี้ ความรับผิดใดๆ สำหรับความถูกต้องของข้อมูลจึงไม่ได้รับการยกเว้น
 
ประกาศความรับผิด
บนเว็บไซต์ AISWEI คุณจะพบลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งบางส่วนไม่ได้ดำเนินการโดย AISWEI แต่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้น AISWEI ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้และไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านี้ได้ เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้อาจเป็นเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เช่นกัน การใช้หน้าเว็บ AISWEI เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง AISWEI BV จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหยุดชะงักของโรงงาน การสูญเสียผลกำไร การสูญหายของข้อมูลและข้อมูล หรือความเสียหายที่ตามมาเนื่องจากความบกพร่อง เว้นแต่ AISWEI BV จะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์ ความรับผิดหรือในกรณีจงใจ ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การขาดลักษณะการรับประกัน หรือเนื่องจากการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม การชดเชยความเสียหายเนื่องจากการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาที่สำคัญจะจำกัดเฉพาะความเสียหายที่คาดการณ์ได้โดยทั่วไปสำหรับลักษณะของสัญญา ตราบเท่าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 
ลิขสิทธิ์ © 2020 AISWEI BV