Deklaracja ochrony danych osobowych

Data: Kwiecień 1, 2023

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób firma AISWEI B.V, Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Holandia (data.protection@solplanet.net) („my” lub „nas”) będzie zbierać, wykorzystywać, przechowywać lub przetwarzać w inny przewidziany sposób (łącznie określane jako „przetwarzanie”) dane osobowe użytkownika, gdy ten odwiedza naszą stronę internetową pod adresem www.solplanet.net i korzysta z naszych produktów lub usług, w tym między innymi z Solplanet Cloud dla przedsiębiorstw (pro-cloud.solplanet.net), Solplanet Cloud dla użytkowników końcowych (cloud.solplanet.net) oraz naszej aplikacji mobilnej „Solplanet”, „Ai-charging”, „isolar” (zwanych łącznie „Produktami” lub „Usługami”).

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy nie tylko naszych klientów, ale także naszych pozostałych partnerów biznesowych oraz osób odwiedzających naszą stronę internetową.

W razie potrzeby i gdy jest to wymagane prawem, poinformujemy Cię również oddzielnie o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w innych kontekstach, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Zanim przekażesz nam jakiekolwiek dane osobowe, prosimy o uważne przeczytanie i dokładne zrozumienie niniejszej deklaracji o ochronie danych.

1. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych

1.1 Cel przetwarzania i kategoria przetwarzanych danych osobowych w związku z korzystaniem z produktów i usług

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych w następujących celach:

(1) W celu rejestracji/logowania się do Produktów lub Usług („Cel rejestracji”) możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujący sposób: nazwa firmy, nazwa użytkownika, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, hasło i adres IP.

Ponadto w trakcie rejestracji i logowania możemy wymagać od użytkownika podania dodatkowych informacji w celu uzupełnienia profilu osobowego, w tym imienia i nazwiska, adresu i zdjęcia oraz innych informacji. Jeśli nie podasz powyższych dodatkowych informacji, nie będzie to miało wpływu na Twoją rejestrację/logowanie w naszych Produktach lub Usługach.

(2) W celu świadczenia na rzecz użytkownika usług zdalnego monitorowania elektrowni fotowoltaicznych powiązanych z kontem użytkownika (” Stacje powiązane”) (”Cel monitorowania”), możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujący sposób:

(a) Dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym nazwa użytkownika, imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail;

(b) Informacje o stacjach powiązanych, w tym status, nazwa, typ, moc zainstalowana, informacje o położeniu geograficznym, wytwarzanie energii elektrycznej, równoważny czas pracy i czas przyłączenia do sieci;

(c)      Informacje o urządzeniu falownika, w tym numer seryjny, kod rejestracyjny, typ urządzenia, moc, stacje połączone, siła sygnału, wersja oprogramowania używanego przez użytkownika; 
 
d)      Informacje o urządzeniach końcowych, w tym parametrach urządzenia i informacje o systemie, informacje o lokalizacji geograficznej, informacje o identyfikatorze urządzenia (IMEI, IDFA, Android ID, identyfikator komórki, MAC, OAID, IMSI oraz inne istotne informacje o urządzeniu); 
 
(e)      Informacje o sieci, w tym adres IP, informacje o WiFi, informacje o stacji bazowej. 
 
W szczególności, w przypadku korzystania z naszych urządzeń dongle (w tym stick WiFi, stick 4G itp.), nasze urządzenia dongle będą gromadzić informacje o WiFi (SSID i hasło), informacje te będą przechowywane wyłącznie w lokalnym przechowywaniu urządzeń dongle i będą wykorzystywane wyłącznie do sieci urządzeń dongle, nie będą przesyłane na nasze własne serwery lub serwery osób trzecich, Nie będziemy mieli do niego dostępu. 

(3) W celu świadczenia usług posprzedażowych, ochrony Twoich praw i interesów prawnych oraz wspólnego rozstrzygania z użytkownikiem odpowiednich sporów (”Cel posprzedażowy”), możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

(a) Informacje związane z usterką, w tym typ urządzenia, numer seryjny, data instalacji, miejsce instalacji, opis usterki oraz logi systemowe falownika używanego przez użytkownika;

(b) Informacje o kontakcie/odbiorcy, w tym nazwa użytkownika kontaktu/odbiorcy, imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa i kategoria firmy.

(4) W celu ulepszenia Produktów lub Usług oraz wprowadzenia i promocji naszej firmy, firm z grupy naszej firmy, Produktów lub Usług, działań związanych z marką oraz innych informacji (wyżej wymienione usługi łącznie określane jako ”Usługi promocyjne”, a wyżej wymienione cele łącznie określane jako „Cel promocji”), możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujący sposób, jeśli spełnione są dalsze wymogi prawne:

(a) Dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj/region, stanowisko, nazwa firmy;

(b) Informacje zwrotne, w tym opinie Użytkownika na temat Produktów lub Usług.

Powyższy Cel rejestracji, Cel monitorowania, Cel posprzedażowy i Cel promocyjny są łącznie określane jako „Cele przetwarzania”.

1.2 Przetwarzanie geograficznych danych osobowych

Należy pamiętać, że w celu monitorowania musimy przetwarzać informacje o położeniu geograficznym użytkownika, aby zlokalizować Stacje powiązane. W celach posprzedażowych musimy przetwarzać informacje o położeniu geograficznym użytkownika, aby zlokalizować Stacje powiązane i zapewnić usługi posprzedażowe, w tym naprawę i wymianę. Prosimy o zrozumienie, że jeśli odmówisz podania wyżej wymienionych wrażliwych danych osobowych, nie będziemy w stanie zrealizować Celu monitorowania i Celu posprzedażowego oraz nie będziemy w stanie zapewnić odpowiednich funkcji i usług.
 
1.3 Zakaz przetwarzania danych osobowych osób małoletnich lub szczególnych kategorii danych osobowych
 
Nie będziemy zbierać żadnych danych osobowych osób małoletnich ani szczególnych kategorii danych osobowych dla żadnego z Celów przetwarzania. Nie będziesz przekazywać nam żadnych danych osobowych osób małoletnich ani specjalnych kategorii danych osobowych.
 
1.4 Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych

Przetwarzamy Dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych zgodnie z art. 6 RODO: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody użytkownika, między innymi w przypadku celów marketingowych; (ii) przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wykonania przez nas umowy z użytkownikiem
oraz do zawarcia umowy między nami; (iii) przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wypełnienia przez nas zobowiązań prawnych, którym podlegamy; (vi) przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest konieczne ze względu na uzasadnione interesy, takie jak cyberbezpieczeństwo i ochrona danych, wykrywanie oszustw, utrzymanie i kontrola usług, wsparcie, tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych po awarii; oraz (v) e-mail-marketing w warunkach § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Jak przetwarzamy dane osobowe

2.1 Jak gromadzimy dane osobowe użytkownika

W Celach przetwarzania, jeżeli spełnione są wymogi prawne, w szczególności jeżeli istnieje uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 nr 1f RODO, będziemy samodzielnie lub powierzając osobie trzeciej zbierać Twoje dane osobowe za pośrednictwem stron internetowych, aplikacji mobilnych, technologii identyfikacji Cookie i podobnych urządzeń oraz innych narzędzi, obiektów lub urządzeń.

W przypadku przekazania nam danych osobowych jakiejkolwiek innej osoby, użytkownik powinien upewnić się, że uzyskał odrębną zgodę tej osoby na takie przekazanie. W przeciwnym razie, jeśli w związku z Twoim udostępnieniem naruszymy prawa drugiej osoby do danych osobowych, wówczas zastrzegamy sobie prawo do regresu.
 
2.2 Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

(1) Do Celu rejestracji będziemy, sami lub poprzez powierzenie osobie trzeciej, wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

– Będziemy identyfikować tożsamość użytkownika na podstawie informacji obejmujących nazwę firmy, numer telefonu komórkowego, adres e-mail , głowicy i hasło;

(2) Do Celu monitorowania, sami lub poprzez powierzenie osobie trzeciej, wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

(a) Będziemy identyfikować tożsamość użytkownika na podstawie informacji obejmujących nazwę użytkownika, numer telefonu komórkowego i adres e-mail;

(b) Założymy dla użytkownika elektrownię i skonfigurujemy sieć, a także będziemy monitorować, obliczać i pokazywać mu wytwarzanie energii, przychody i status jego urządzenia i Stacji powiązanych, w oparciu o informacje o urządzeniu, takie jak numer seryjny urządzenia i informacje o Stacjach powiązanych.

(3) Do Celu posprzedażowego będziemy, sami lub powierzając osobie trzeciej, wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

(a) Przeanalizujemy przyczynę usterki i rozstrzygniemy spory związane z Produktami lub Usługami wspólnie z Klientem na podstawie informacji o usterce dostarczonych przez Klienta;

(b) Przekażemy Ci informacje zwrotne i zapewnimy usługi posprzedażowe dla Ciebie w oparciu o Twoje dane kontaktowe/odbiorcy.

(4) Do Celu promocji będziemy, sami lub powierzając osobie trzeciej (w tym reklamodawcom i innym usługodawcom), wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

(a) Będziemy ulepszać nasze Produkty i Usługi w oparciu o informacje zwrotne dostarczone przez użytkownika;

(b) Będziemy wysyłać Ci, jeśli spełnione są dalsze wymogi prawne, niespersonalizowane informacje push lub komercyjne informacje marketingowe, takie jak wysyłanie ogólnych SMS-ów promocyjnych oraz wyświetlanie i wysyłanie ogólnych informacji i tak dalej, w oparciu o Twój numer telefonu komórkowego, adres e-mail i informacje o identyfikatorze urządzenia.

Należy pamiętać, że nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych.

2.3 Jak będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

2.3.1 Miejsce przechowywania

W przypadku Twoich danych osobowych, które zbieramy i generujemy na terenie Unii Europejskiej, będziemy je przechowywać na terenie Unii Europejskiej samodzielnie lub powierzając je stronie trzeciej (np. dostawcy serwerów).

2.3.2 Okres przechowywania

O ile przepisy prawa i przepisy administracyjne nie stanowią inaczej, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie przez najkrótszy okres niezbędny do osiągnięcia Celów przetwarzania. Po upływie powyższego okresu przechowywania usuniemy Twoje dane osobowe lub zanonimizujemy je zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

2.4 W jaki sposób będziemy przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom

Z reguły nie przekazujemy danych osobowych użytkownika żadnym stronom trzecim. Jednakże w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności możemy przekazać Twoje dane osobowe stronie trzeciej pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów prawa,

(a) jeśli uzyskaliśmy Twoją odrębną zgodę;

(b) jeżeli jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jesteś, np. w przypadku przekazania Twoich danych osobowych dystrybutorom lub innym podwykonawcom;

(c) jeżeli jest to niezbędne do wykonania ustawowej odpowiedzialności lub obowiązku (np. udostępnienie organom administracyjnym, organom sądowym i innym organom rządowym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa);

(d) jeżeli jest to niezbędne do reagowania na sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego lub zabezpieczenia zdrowia lub mienia osób w przypadku sytuacji niecierpiących zwłoki;

(e) lub w innych okolicznościach przewidzianych przez przepisy ustawowe i administracyjne.

Jeśli będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe z powodu połączenia, podziału, rozwiązania, ogłoszenia upadłości i innych przyczyn, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o nazwie i danych kontaktowych odbiorcy oraz, jeśli będzie to prawnie konieczne, uzyskamy Twoją zgodę na takie działanie. Odbiorca będzie nadal wykonywał obowiązki jako administrator danych osobowych.

2.5 Nie będziemy publicznie ujawniać danych osobowych użytkownika

O ile nie uzyskamy Twojej odrębnej zgody, nie będziemy publicznie ujawniać Twoich danych osobowych.

2.6 Przetwarzanie przez nas i przetwarzanie przez strony trzecie

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z Celami przetwarzania i sposobem przetwarzania podanymi powyżej samodzielnie lub powierzając je osobie trzeciej. W przypadku przetwarzania przez nas samych, wyznaczymy niezbędnych pracowników, którzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu oraz będziemy nadzorować czynności przetwarzania danych osobowych przez tych pracowników, aby w pełni chronić Twoje dane osobowe. W przypadku naszego przetwarzania poprzez powierzenie stronie trzeciej zawrzemy umowę o powierzonym przetwarzaniu zgodnie z art. 28 RODO lub inną niezbędną umowę o ochronie danych z odbiorcą i będziemy nadzorować działania odbiorcy w zakresie przetwarzania danych osobowych, aby w pełni chronić Twoje dane osobowe.

2.7 Przetwarzanie z zachowaniem anonimowości

Jeżeli podejmiemy środki techniczne lub inne niezbędne działania w celu przeprowadzenia anonimowego przetwarzania Twoich danych osobowych, po którym informacje nie będą mogły być wykorzystane do identyfikacji konkretnej osoby i nie będą mogły być odzyskane, wykorzystanie, przechowywanie, udostępnianie innym, publiczne ujawnianie i inne przetwarzanie tak przetworzonych danych jest uzależnione od poinformowania Ciebie lub uzyskania Twojej zgody.

3. Jak będziemy chronić Twoje dane osobowe

Dołożymy wszelkich starań, aby chronić poufność Twoich Danych osobowych. Stosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa danych zgodne z wysokimi standardami branżowymi. Przyjęliśmy również ścisłe zasady obejmujące techniczne i fizyczne środki administracyjne służące ochronie Danych osobowych, w tym ochronie przed niewłaściwym wykorzystaniem Danych osobowych oraz przed nieautoryzowanym włamaniem.

4. Twoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Gwarantujemy Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

(a) Prawo do dostępu zgodnie z art. 15 RODO

(b) Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO

(c) Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO

(d) Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO

(e) Prawo do przeniesienia danych z art. 20 RODO

(f) Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Ograniczenia zgodnie z art. 34 i 35 BDSG mają zastosowanie do prawa do informacji i usuwania danych.

Określonych powyżej praw można dochodzić wobec nas pod adresem data.protection@solplanet.net lub listownie na nasz adres pocztowy podany na początku niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Ponadto masz prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego ds. ochrony danych.

Z pytaniami lub skargami dotyczącymi ochrony danych można się również kontaktować pod adresem data.protection@solplanet.net lub listownie na adres pocztowy.

Należy pamiętać w szczególności, że przed skorzystaniem z prawa do sprzeciwu należy w pełni rozważyć konsekwencje takiego sprzeciwu. Po wniesieniu sprzeciwu wobec określonego przetwarzania nie będziemy mogli dalej świadczyć odpowiednich funkcji lub usług, a użytkownik będzie ponosić wyłącznie konsekwencje i odpowiedzialność z tego tytułu, w tym straty odniesione przez użytkownika lub osoby trzecie w wyniku niemożności korzystania przez użytkownika z odpowiednich funkcji lub usług.

5. Inne postanowienia

5.1 Aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Deklaracji ochrony danych. Jeśli modyfikacja powoduje znaczne ograniczenie Twoich praw wynikających z niniejszego oświadczenia o ochronie danych, prześlemy Ci powiadomienie o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu, powiadomienia telefonicznego, ogłoszenia, powiadomienia push w ramach oprogramowania i tak dalej.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o zmianie, ale nie zgadzasz się ze zmienionym oświadczeniem o ochronie danych, niezwłocznie powiadom nas o tym na piśmie. W przeciwnym razie uznaje się, że akceptujesz nasze modyfikacje odpowiednich postanowień oświadczenia o ochronie danych. Jeśli po otrzymaniu powiadomienia o zmianie nadal będziesz przekazywać swoje dane osobowe lub współpracować przy gromadzeniu danych osobowych przez nas lub osobę trzecią, której powierzyliśmy gromadzenie danych, lub nadal korzystać z naszych Produktów lub Usług, uznaje się, że akceptujesz nasze modyfikacje odpowiednich postanowień niniejszej Deklaracji ochrony danych.

5.2 Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz wątpliwości, uwagi lub sugestie dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych lub jakichkolwiek spraw związanych z Twoimi danymi, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres data.protection@solplanet.net.