Status prawny


AISWEI BV
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
the Netherlands
info@solplanet.net
 
Organ rejestrujący

Numer świadectwa zgodności: 75780291
numer rejestracyjny: 000043633056
numer identyfikacyjny VAT: NL860394517B01

Wszystkie informacje w witrynach AISWEI są chronione prawem autorskim. Odpłatne kopiowanie lub przetwarzanie, wprowadzanie zmian i/lub przesyłanie materiałów wymaga uzyskania uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody AISWEI. Podane informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie wiążą się z udzieleniem wiążących gwarancji ani rękojmi. Mogą ulec zmianie bez powiadomienia zarówno w zakresie warunków technicznych, jak i komercyjnych (w tym ceny). Podejmujemy wiążące zobowiązania dopiero po otrzymaniu konkretnych zapytań. Ze względu na niewiążące warunki, wyklucza się wszelką odpowiedzialność za prawidłowość informacji.

Informacja o odpowiedzialności

W witrynach AISWEI użytkownik znajdzie także linki do innych witryn, które nie są obsługiwane przez AISWEI, tylko przez osoby trzecie. Linki prowadzą jedynie do dalszych informacji szczegółowych. AISWEI nie ponosi odpowiedzialności za treść tych witryn i nie może zostać do takiej odpowiedzialności pociągnięta. Zewnętrzne witryny mogą także być chronione prawami autorskimi. Korzystanie ze stron internetowych AISWEI odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. AISWEI BV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z tych witryn, zwłaszcza za przerwy w działaniu instalacji, utracone zyski, utratę informacji lub danych albo szkody wtórne z powodu wadliwości, chyba że AISWEI BV ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami w zakresie odpowiedzialności za produkt lub w przypadku działania umyślnego, rażącego zaniedbania, braku gwarantowanych parametrów albo z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Odszkodowanie za szkody poniesione z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych zostaje niemniej ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla charakteru umowy, o ile nie doszło do zamierzonego lub rażącego zaniedbania.

Prawa autorskie © 2020 AISWEI BV