Imprint


AISWEI BV
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
the Netherlands
info@solplanet.net

Регистриращ орган
Регистрационен номер в търговската палата: 75780291
регистрационен номер: 000043633056
Идентификационен номер за данък върху добавената стойност: NL860394517B01
 
Цялата информация на уебсайтовете на AISWEI е защитена с авторски права. AISWEI трябва да получи предварително изрично писмено разрешение за копиране или обработка, промяна и/или препращане на материала срещу заплащане. Предоставената информация е предназначена само за ваша лична информация и не включва обвързващи поръчителства или гаранции. Подлежи на промяна без предизвестие както в технически, така и в търговски аспект (вкл. цени). Ще поемаме обвързващи ангажименти само при получаване на конкретни запитвания. Поради тези необвързващи условия се изключва всякаква отговорност за коректността на информацията.
 
Известие за отговорност
На уебсайтовете на AISWEI ще намерите и връзки към други уебсайтове, част от които не се управляват от AISWEI, а по-скоро от трети страни. Тези връзки предоставят само допълнителни подробности. AISWEI не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове и не може да бъде подведена под наказателна отговорност за тях. Възможно е тези външни уебсайтове също да са защитени с авторски права. Използването на уеб страниците на AISWEI е ваша отговорност. AISWEI BV не носи отговорност за щети, произтичащи от използването на тези уебсайтове, особено прекъсване на инсталацията, пропуснати ползи, загуба на информация и данни или последващи щети поради пропуски, освен ако AISWEI BV не носи отговорност съгласно закона относно отговорността за продуктите или в случай на умисъл, груба небрежност, липса на гарантирани характеристики или поради нарушаване на съществени договорни задължения. Обезщетението за щети поради нарушаване на съществени договорни задължения обаче е ограничено до предвидими щети, типични за естеството на договора, доколкото не е налице умисъл или груба небрежност.
 
Авторско право © 2020 AISWEI BV